Bút ký tiếng Việt


Tra tìm tên riêng

Tài liệu từ điển

Trang blog của tôi

Nghĩ sao về những trường hợp này
- Những từ không rõ nguồn gốc
- Những từ mới                                
- Những từ có vẻ mới
- Những từ dùng sai do từ nguyên Ấn-Âu như týp><tuýp
- Những từ dùng sai do từ nguyên Hán như thăm quan><tham quan
- Dùng sai mãi thành đúng
- Những từ kiểu ABZ, ABCZ như y bác sĩ, nông công thương nghiệp
- Những từ ngọng (sai) chính tả cố ý như vỏ sỉ (= võ sĩ)
- L/N
- Ngọng thật
- Những từ trái nghĩa mà hóa đồng nghĩa
- Những từ mang nghĩa mới              
- Những từ dễ lẫn nghĩa
- Những từ lóng, lạ                        
- Những chỗ ngưng nghỉ khi đọc     
- Những từ tiếng Anh hiếm, lạ
- Những từ dịch sai chết người
- Con ông cháu cha
- Chuyện buồn cười


Thấy người lại ngẫm đến ta (Thư mục từ điển học cập nhật đến 1-7-2007)

Một số bài viết của tôi

Đọc tên riêng nước ngoài
- Tên người (Nhân danh)               chưa có
- Tên địa phương (Địa danh)
          chưa có

Đọc các chữ tắt
- Chữ tắt các đơn vị tiền tệ
           chưa có
- Chữ tắt các tổ chức quốc tế
        chưa có
- Chữ tắt các tổ chức Việt Nam
      chưa có
- Chữ tắt khác                            chưa có

Góp ý chỉnh sửa, xin gửi về ĐÂY