Những từ trái nghĩa mà hóa đồng nghĩa
Trở về trang chủ

Còn gì nữa đây?


áo ấm = áo rét
đánh thắng = đánh bại