Những từ dùng sai do từ nguyên Hán và các lý do khác
Trở về trang chủ

thăm/tham quan

lưu sinh viên/học sinh

du học sinh/du sinh

chuẩn/chẩn đoán

tồi/đồi bại

úy/ủy lạo

đãng/lãng tử

gian ngoa/ngoan

hỗ/hộ trợ

độc/đọc giả

cơ/cớ sự

tếu/tiếu lâm

bế tắc/tắt

chung/chúng cư

xán/sáng lạn (NQ. IX, ô hô!!!)
một con đường sáng lạn (Giáo dục và Thời đại, 1/6/2000)
hãn/hạn hữu

hậu họa/hoạn

tày/tài trời

thông minh dĩnh/đĩnh ngộ
đào/đảo ngũ

tại ngoại
hậu/hầu tra (Thanh Niên, 17/1/2006)

gián/giãn cách

bộc/bột phát

đái/đoái công chuộc tội

bài/bày trí

ưu/u uất

(cây) lưu/lâu niên

hưởng/thưởng thức

cật/cực lực

thâm/xâm nhập

thành thuộc/thục

đề/để kháng

lang bạt/bạc kỳ hồ

ca/ta thán

bộ/bậu sậu

tội nghiệt/nghiệp

phì/phình đại

(nhà) liên kế/liền kề- đức - trí - thể - mỹ là 4 nội dung giáo dục mà được gọi là
đức trí thẩm mỹ. Ô hô!!! (VTV1, 19.52' 13/11/2001)

- ông đã bước vào tuổi "bát niên giai lão" (Văn Nghệ số 19, 7 tháng 5/2005, tr. 11). Người ta nói về đôi vợ chồng già cùng sống với nhau đến trăm tuổi "bách niên giai lão" (trăm tuổi cùng [đều] già). Sao không gọi là "bát thập" nhỉ?

- an cư lập nghiệp (Tiền Phong, 16/6/2005, tr. 7) = đúng ra là an cư lạc nghiệp.