Những từ mới
Trở về trang chủ

- trước hết là TẶC
tin tặc, lâm tặc, ca nô tặc, xích lô tặc, ghế tặc, ngựa tặc, rác tặc, điện tặc, đinh tặc, hỏa tặc, vàng tặc, nông
tặc , khoáng tặc, kiểng tặc, thiếc tặc, ngư tặc, dê tặc, mông tặc, béc tặc, tiêu tặc, mèo tặc,nghêu tặc, ... xem thêm ở trang web http://www.nguoitinh.com/forum/index.php?showtopic=10547

- lệ liễu = trước gọi là liễu rủ

- hacker = hắc khách, hồng khách

- an kiểm viên

- nhuận ảnh (như nhuận bút nhưng cho ảnh)

- quốc môn = xây dựng quốc môn tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Tuổi Trẻ 5/9/2003, tr. 2)

- kiểu kinh doanh truyền tiêu

- anh vừa phiêu bằng kèn, vừa bằng miệng rất ngọt (Tiền Phong, 10/3/2007)

- nỗi buồn của làng kỳ bẻo (Thanh Niên, 27/9/2003, tr. 3) = dân cờ bạc