Những từ mang nghĩa mới
Trở về trang chủ

Còn những từ nào như thế này nữa?


- nữ trang (đâu phải chỉ của nữ?)