Chuyện buồn cười
Trở về trang chủ

- Máy bay Mỹ ném bom nhầm vào đoàn xe (Thanh Niên, 7 tháng 4/2003, cột 2 box dưới cùng, trang 16). Nhầm Trúng!!!
- Có những tước hiệu và tên tuổi người trong phim Trung Quốc dễ gây cười: có ông giữ chức "thôi sự" của cái cơ quan gọi là "Đại lý tự", họ Đường, tên Bảo Khanh, được người thuyết minh phim đọc là thôi sự//đại lý//tự đường//bảo khanh (VTV1, 17.28' 28/6/2002, phim Lưu Gù) chẳng còn ai biết đó là cái gì nữa. Ông tuần phủ tỉnh An Huy, họ Tôn, tên Thành Thái cũng được đọc là tuần phủ an huy tôn//thành thái
(VTV1, 17.00' 22/7/2002, phim Lưu Gù).
- control = con trâu