Những từ ngọng (sai) chính tả cố ý
Trở về trang chủ

- mặt rô (marquereau)

- vỏ sỉ (khi choảng nhau thì vỏ chai hơn vỏ sỉ)

- quyến rũ/rủ (xem Lê Ngọc Trụ)

- cờ rũ/rủ (xem Lê Ngọc Trụ)

- rẻ/rẽ quạt

- khôn lỏi/lõi (Lê Ngọc Trụ không có)

- lặt rau

- lỡ khóc lỡ cười

- ngả/ngã tư