Những từ kiểu ABZ, ABCZ
Trở về trang chủ

Còn những từ nào như thế này nữa?

bần cố nông
chi đảng bộ
công thương nghiệp
di biến động
di dịch cư
khám chữa bệnh
kỹ chiến thuật
kỹ mỹ thuật
lãnh chỉ đạo
động tài sản
trung tiểu đoàn
phụ phế phẩm (nông nghiệp)
nguyên vật liệu
phối kết hợp
thanh kiểm tra
thanh phúc tra
thanh quyết toán
thu phát sóng
thương bệnh binh
trung cao cấp
trung cao tuổi
y bác sĩ
trang thiết bị
tai tệ nạn
khí phế quản

Bốn âm tiết thì sao nhỉ?

nhân tài vật lực
nguyên nhiên vật liệu