R.R.K. Hartmann là một nhà từ điển học khá nổi tiếng trên thế giới hiện nay, có lẽ do ông là tác giả của hai cuốn sách nổi tiếng: Dạy và nghiên cứu từ điển học (Teaching and Researching Lexicography) 2001 và Từ điển về từ điển học (Dictionary of Lexicography) 1998/2001. Là một chuyên gia hàng đầu thế giới về từ điển học, chắc hẳn thư mục cá nhân của ông (như công bố dưới đây) cũng thuộc loại "siêu". Đáng tiếc là ông hơi “yếu” về khu vực Liên Xô-Nga, Đông Âu trước đây và Trung Quốc, nghĩa là khu vực không phải là những thứ tiếng quen thuộc của ông. Cho nên thư mục này có mức độ thiên lệch nhất định của nó – xin lưu ý.

 

 

Updated to 1st July, 2007                                                          Cập nhật cho đến 1 tháng 7 năm 2007

                           © R.R.K. Hartmann

Bibliography of Lexicography                       Thư mục từ điển học

Contents                                                                               Mục lục

1 Reference works of relevance to lexicography               Các tác phẩm có liên quan đến từ điển học

2 Textbooks                                                                           Sách giáo khoa

3 Conference proceedings                                                  Biên bản hội nghị                           

4 Festschrift volumes                                                            Các tập sách viết nhân dịp kỷ niệm nhân vật nào đó

5 Publications based on research dissertations               Các xuất bản phẩm dựa trên những luận văn nghiên cứu

6 Other monographs and collections                                  Các chuyên khảo và sưu tập khác

7 Periodicals                                                                         Tạp chí

[Please note that this bibliography includes only publications in book form, except for some thematic issues of journals and the periodicals listed in Section 7.
I acknowledge with thanks the help I have received from many of the authors and editors cited in this list, including dedicatees of some of the festschrift volumes listed in Section 4, authors of texts reprinted in the 3-volume reader Lexicography: Critical Concepts (Hartmann ed. 2003), and all those who have patiently answered my queries on various publication details, e.g. Kaoru Akasu, Ali Al-Kasimi, Victòria Alsina, Felix Córdoba Rodríguez, Kasuo Dohi, Edward Gates, John Graham, Jack Halpern, HE Jianing, Terry Hoad, Dirk Hoffmann, HU Kaibao, Trevor Learmouth, Klaus-Dieter Ludwig, Kusujiro Miyoshi, Eva Teubert, David Trotter, Lars Vikør, WANG Huimin, Herbert Welker, Karin Wenzel, YONG Heming, and many others.

1 Reference works of relevance to lexicography: Các tác phẩm có liên quan đến từ điển học

Alston, R.C. comp. (1974) A Bibliography of the English Language from the Invention of Printing to the Year 1800 (10

volumes, especially relevant ii, iii, iv and x]. Ilkley: Janus Press. Thư mục về tiếng Anh kể từ ngày có phát minh ra việc in ấn cho đến năm 1800 (A)

Alvar Ezquerra, Manuel (1983) Lexicología y lexicografía: Guía bibliográfica. Salamanca: Edicions Almar. Từ vựng học và từ điển học: hướng dẫn thư mục (TBN)

Anon. (1995) International Who’s Who in Translation and Terminology. Nottingham: Praetorius. Từ điển quốc tế “Ai là ai” trong ngành dịch thuật và thuật ngữ (A)

Anon. (1983) World Dictionaries in Print 1983. A Guide to General and Subject Dictionaries in World Languages.

New York & London: R.R. Bowker. Các từ điển thế giới đang in 1983. Hướng dẫn về các từ điển phổ thông và theo chủ đề trong các thứ ngôn ngữ trên thế giới (A)

Aronoff, Mark and Rees-Miller, Janie eds. (2001) The Handbook of Linguistics. Oxford: Blackwell [32 chapters by 36

authors]. Sổ tay ngôn ngữ học (A)

Asher, R.E. ed. (1994) The Encyclopedia of Language and Linguistics. Oxford: Pergamon Press [for 2nd edn see

Brown, K. 2006]. Bách khoa thư về ngôn ngữ và ngôn ngữ học (A)

Baker, Mona (1998) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London/New York: Routledge/Taylor & Francis

[paperback 2nd edn 2001]. Bách khoa thư Routledge về nghiên cứu dịch thuật (A)

Bergenholtz, Henning et al. comps. (1997) Nordisk leksikografisk ordbok [Nordic Dictionary of Lexicography] (Skrifter

utgitt av Nordisk forening for leksikografi 4). Oslo: Universitetsforlaget. Từ điển về từ điển học Bắc Âu (Na Uy)

Brewer, Annie M. ed. (1988) Dictionaries, Encyclopedias, and other Word-related Books [2 volumes 4th edn]. Detroit

MI: Gale Research. Từ điển, bách khoa thư, và những sách khác có liên quan đến Từ (A) 

Brown, Keith ed.-in-chief (2006) Encyclopedia of Language and Linguistics, Second Edition. Oxford: Elsevier. Bách khoa thư về ngôn ngữ và ngôn ngữ học (A)

Burkhanov, Igor comp. (1998) Lexicography: A Dictionary of Basic Terminology. Rzeszów: Wydawnictwo Wyzszej

Szkoly Pedagogicznej Rzeszów. Từ điển các thuật ngữ cơ bản của từ điển học (A) 

Bussmann, Hadumod comp. (1996) Routledge Dictionary of Language and Linguistics. London: Routledge [based on Lexikon der Sprachwissenschaft 2nd edn 1990, translated and edited by Gregory Trauth and Kerstin Kazzazi]. Từ điển Routledge về ngôn ngữ và ngôn ngữ học (A)

Byram, Michael et al. eds. (2000) Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning. London: Routledge. Bách khoa thư Routledge về dạy và học tiếng (A)

CAO, Xianzuo and CHEN, Bingcai comps. (1992) Baqianzhong zhongwen cishu leibian tiyao [Classification and Brief Introduction to 8000 Chinese Dictionaries]. Beijing: Beijing University Press. Phân loại và giới thiệu sơ lược 8000 cuốn từ điển Trung Quốc (Hán)

CETA Group comp. (1982) Chinese Dictionaries. An Extensive Bibliography of Dictionaries in Chinese and Other

Languages. Westport CT: Greenwood Press. Từ điển Trung Quốc. Thư mục rất phong phú về từ điển bằng tiếng Hán và các thứ tiếng khác (A)

CHEN, Bingtiao (1986) Guowai xiandai cishu xuanjie [An Introduction to Some Foreign Modern Dictionaries].

Fuzhou: Fujian People’s Press. Giới thiệu chọn lọc một số từ điển hiện đại nước ngoài (Hán)

Chien [QIAN], David comp. (1986) Lexicography in China. Bibliography of Dictionaries and Related Literature

(Exeter Linguistic Studies Series 12). Exeter: University of Exeter Press. Từ điển học ở Trung Quốc. Thư mục các từ điển và tài liệu có liên quan (A)

Claes, Frans (1977) Bibliographisches Verzeichnis der deutschen Vokabulare und Wörterbücher, gedruckt bis 1600. Hildesheim: G. Olms. Thư mục các tập từ vựng và từ điển tiếng Đức, được in từ 1600 (Đức)

---------------- and Bakema, Peter comps. (1995) A Bibliography of Dutch Dictionaries (Lexicographica. Series Maior

67). Tübingen: M. Niemeyer. Thư mục các từ điển tiếng Hà Lan (A)

Clark, Robert ed. (from 1997) Annotated Bibliography for English Studies [ABES on-line http://abes.swets.nl/abes/]

Lisse: Swets & Zeitlinger [change to different publisher and format in progress]. Thư mục chú giải các công trình nghiên cứu tiếng Anh (A)

Collison, Robert L. (1971) Dictionaries of English and Foreign Languages [2nd edn]. Indianapolis IN: Macmillan. Các từ điển tiếng Anh và ngoại ngữ (A)

Congleton, J.E. and Congleton, Elizabeth C. comps. (1984) Johnson's Dictionary. Bibliographical Survey 1746-1984.

Terre Haute IN: Dictionary Society of North America. Từ điển Johnson. Điều tra thư mục 1746-1984 (A)

Cop, Margaret comp. (1990) Babel Unravelled. An Annotated World Bibliography of Dictionary Bibliographies. 1658-

1988 (Lexicographica. Series Maior 36]. Tübingen. M. Niemeyer. Tháo gỡ Tháp Babel. Thư mục chú giải toàn thế giới về các thư mục về từ điển (A)

Cruse, D. Alan et al. eds. (2002, 2005) Lexikologie/Lexicology. An International Handbook on the Nature and Structure

of Words and Vocabularies (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 2 volumes). Berlin:

W. de Gruyter [Vol. 21.1 introduction by 4 editors and 116 articles in 23 chapters by 105 authors, Volume 22.2

125 articles in 18 chapters by 125 authors]. Từ vựng học. Sổ tay quốc tế về tính chất và cấu trúc của từ và từ vựng (A và Đức)

Crystal, David comp. (1987/1997) The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University

Press. Bách khoa thư Cambridge về ngôn ngữ (A)

------------------ comp. (1995/2003) The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University

Press. Bách khoa thư Cambridge về tiếng Anh (A)

Dalby, Andrew comp. (1998) A Guide to World Language Dictionaries. London: Library Association Publishing. Hướng dẫn về các từ điển ngôn ngữ trên thế giới (A)

Dolezal, Fredric T. and McCreary, Don R. comps. (1999) Pedagogical Lexicography Today. A Critical Bibliography on

Learners’ Dictionaries with Special Emphasis on Language Learners and Dictionary Users (Lexicographica.

Series Maior 96). Tübingen: M. Niemeyer. Từ điển học sư phạm ngày nay. Thư mục phê phán về các cuốn từ điển học tập, có chú ý đặc biệt đến người học tiếng và người dùng từ điển (A)

Fabbri, Maurizio comp. (1979) A Bibliography of Hispanic Dictionaries. Catalan, Galician, Spanish. Imola: Galeati. Thư mục các từ điển các thứ tiếng Catalonia, Galicia, Tây Ban Nha ở nước Tây Ban Nha (A)

Fabbri, Maurizio comp. (1994) A Bibliography of Portuguese and Luso-Brazilian Dictionaries. Abano T.: Piovan. Thư mục các từ điển tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Bồ ở Braxin (A)

Fang, Josephine R. and Songe, Alice H. (1990) World Guide to Libraries, Archives and Information Science

Associations. London: K.G. Saur. Hướng dẫn toàn thế giới về các thư viện, lưu trữ và hội khoa học thông tin (A)

Franolić, Branko comp. (1985) A Bibliography of Croatian Dictionaries. Paris: Nouvelles Editions Latines. Thư mục các từ điển tiếng Croatia (A)

Fuller, G.H. comp. (1942) Foreign-Language-English Dictionaries. A Selected List. New York NY: U.S. Congress

Library, General Reference and Biography Division. Từ điển ngoại ngữ-Anh. Danh mục chọn lọc (A)

Gibbon, Dafydd et al. eds. (1997) Handbook of Standards and Resources for Spoken Language Systems. Berlin: W. de

Gruyter [13 chapters, 14 appendices of reference materials, and glossary by 17 authors]. Sổ tay các chuẩn và nguồn cho các hệ thống ngôn ngữ nói (A)

Gouws, Rufus H. [see Hausmann, Franz J. et al. (1989-91, in preparation)]

Hartmann, Reinhard R.K. and James, Gregory comps. (1998/2001) Dictionary of Lexicography. London & New York:

Routledge/Taylor and Francis [2nd revised paperback edn]. Từ điển về từ điển học (A)

Haugen, Eva L. comp. (1984) Bibliography of Scandinavian Dictionaries. White Plains NY: Kraus International

Publications. Thư mục các từ điển tiếng Scandinavia (Na Uy, Thuỵ Điển, Đan Mạch) (A)

Hausmann, Franz J. et al. eds. (1989-91) Wörterbücher/Dictionaries/Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur

Lexikographie. An International Encyclopedia of Lexicography. Encyclopédie internationale de lexicographie

(Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft Volumes 5.1, 5.2, 5.3). Berlin: W. de Gruyter [3

volumes, 349 articles in 38 chapters by 248 authors, all on lexicographic topics. Supplementary Volume 5.4

Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography. Recent Develoopments with Spcial Focus on

Computational Lexicography, ed. by Rufus H. Gouws et al., 136 articles in 22 chapters, in preparation].Bách khoa thư quốc tề về từ điển học (A, Pháp, Đức)

Hearn, Paul M. comp. (1996) The Language Engineering Directory. Madrid: Language & Technology. Sách chỉ dẫn về công nghệ ngôn ngữ (A)

------------------ and Button, Diana F. eds. (1994) Language Industries Atlas. Amsterdam etc.: I0S Press [&

Commission of the European Communities]. Át lát các kỹ nghệ ngôn ngữ (A)

Hendrix, Melvin K. (1982) An International Bibliography of African Lexicons. Metuchen NJ & London: Scarecrow

Press. Thư mục quốc tế về các cuốn từ vựng châu Phi (A)

Hoffmann, Lothar et al. eds. (1998-99) Fachsprachen/Languages for Special Purposes. Ein internationales Handbuch

zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft

Volumes 14.1, 14.2). Berlin: W. de Gruyter Berlin: W. de Gruyter [2 volumes; 46 articles by 48

authors on lexicographic topics]. Các ngôn ngữ chuyên ngành. Sổ tay quốc tế về nghiên cứu ngôn ngữ chuyên ngành và thuật ngữ học (Đức)

Hornberger, Nancy H. and Corson, David eds. (1997) Research Methods in Language and Education [Vol. 8 of

Encyclopedia of Language and Education]. Dordrecht: Kluwer. Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ và giáo dục (A)

International Organization for Standardization (1990) Terminology - Vocabulary/ Terminologie - Vocabulaire. Geneva:

ISO. Thuật ngữ - Từ vựng (A, Pháp)

Jacob, Henry comp. (1976) A Pocket Dictionary of Publishing Terms. London: Macdonald and Jane. Từ điển bỏ túi về các thuật ngữ nghề xuất bản (A)

Kabdebo, Thomas and Armstrong, Neil comps. (1997) Dictionary of Dictionaries and Eminent Encyclopedias. London:

Bowker-Saur [2nd edn of T. Kabdebo’s Dictionary of Dictionaries 1992]. Từ điển về các từ điển và những cuốn bách khoa thư nổi tiếng (A)

Kingscott, Geoffrey et al. eds. (1995) International Who’s Who in Translation & Terminology/Traduction et

Terminologie. Répertoire biographique international. Paris: Union Latine [et al.] Từ điển quốc tế “Ai là ai” trong ngành dịch thuật và thuật ngữ (A)

Kister, Kenneth F. (1992) Kister’s Best Dictionaries. New York NY: R.R. Bowker. Những cuốn từ điển tốt nhất do Kister giới thiệu (A)

---------------------- (1994) Kister’s Best Encyclopedias: A Comparative Guide to General and Specialized

Encyclopedias. Phoenix AZ: Oryx Press. Những cuốn bách khoa thư tốt nhất do Kister giới thiệu: Hướng dẫn so sánh các cuốn bách khoa thư phổ thông và chuyên ngành (A)

Kitao, Kenji comp. (1998) Internet Resources: ELT, Linguistics, and Communication. Tokyo: Eichosa. Các nguồn trên Internet: dạy tiếng Anh, ngôn ngữ học, và giao tiếp (A)

Kittel, Harald et al. eds. (2004, i.p.) Übersetzung/Translation/Traduction. An International Encyclopedia of Translation

Studies (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 3 volumes). Berlin: W. de Gruyter [Vol.

26.1 introduction by 7 editors, 106 articles in 14 chapters by 100+ authors, 26.2 …, 26.3 …]. Dịch thuật. Bách khoa thư quốc tế về nghiên cứu dịch thuật (A, Đức, Pháp)

Koike, Ikuo ed. (2003) Kenkyusha oyogengogaku jiten [Kenkyusha Encyclopedia of Applied Linguistics]. Tokyo:

Kenkyusha [includes a section on corpus linguistics and lexicography, with 53 articles by 11 authors on

lexicographic topics]. Từ điển về ngôn ngữ học ứng dụng của nhà xuất bản Nghiên cứu xã (Nhật)

Kühn, Peter comp. (1978) Deutsche Wörterbücher. Eine systematische Bibliographie (Reihe Germanistische Linguistik

15). Tübingen: M. Niemeyer. Từ điển tiếng Đức. Thư mục hệ thống (Đức)

Labarre, Albert (1975) Bibliographie du Dictionarium d’Ambrogio Calepino (1502-1779) (Bibliotheca Bibliographica

Aureliana 26). Baden-Baden: …

LaQuey, Tracy (1993) The Internet Companion. Reading MA: Addison-Wesley.

Lea, Peter W. and Day, Alan eds. (1996) The References Sources Handbook. London: Library Association Publishing

[4th edn of Printed Reference Material].

Learmouth, Trevor & Macwilliam, Stuart (1986) Historic English Dictionaries 1595-1899. A Union Catalogue of

Holdings in Exeter Libraries. Exeter: University, Dictionary Research Centre & University Library.

Lengenfelder, Helga & Van Hoof, Henri eds. (1979) International Bibliography of Specialized Dictionaries [6th edn]

(Handbook of International Documentation and Information 4). München: K.G. Saur.

Lewanski, Richard C. comp. (1959-1965) A Bibliography of Slavic Dictionaries [4 volumes]. New York: … [2nd edn

Bologna: Editrice Compositori 1972].

Loughridge, Brendan comp. (1990) Which Dictionary? A Consumer’s Guide to Selected English-Language

Dictionaries, Thesauri and Language Guides. London: Library Association.

LU, Bohua et al. comp. (1984) Guowai gongjushu zhinan [Guide to Foreign Reference Works]. Beijing: China’s

Academic Press.

Magay, Tamás ed. (2004) A magyar szótárirodalom bibliográfiája (Lexikográfiai Füzetek 1). Budapest: Akadémiai

Kiadó.

Marcuse, M.J. (1990) Reference Guide for English Studies. Los Angeles CA: University of California Press.

Martínez de Sousa, José comp. (1995) Diccionario de lexicografía práctica [Dictionary of Practical Lexicography].

Barcelona: Biblograf.

McArthur, Tom ed. (1992, 3rd imp. 1993, abridged edn 1996) The Oxford Companion to the English Language. Oxford:

University Press.

McGill, Steven comp. (1996) Who’s Who in Lexicography. An International Directory of EURALEX Members. Exeter:

University of Exeter Dictionary Research Centre.

Mitkov, Ruslan ed. (2003) The Oxford Handbook of Computational Linguistics. Oxford: Oxford University Press [38

chapters by 51 authors, 1 on lexicography].

Mullay, Marilyn et al. eds. (1995-97) Walford’s Guide to Reference Material. London: Library Association Publishing

[Vol. 1 Science and Technology; Vol. 2 Social and Historical Sciences, Philosophy and Religion; Vol. 3

Generalia, Language and Literature, the Arts 6th/7th edn].

Niederehe, Hans-Josef comp. (1995) Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del

español (BICRES) desde los comienzos hasta el año 1600. Amsterdam: J. Benjamins.

-------------------------------------- (1999) Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del

español (BICRES) desde el año 1601 hasta el año 1700. Amsterdam: J. Benjamins.

Okimori, Takuya et al. comps. (1996) Nihon jisho jiten [The Encyclopedia of Dictionaries Published in Japan, with

Explanatory Notes]. Tokyo: Ofu.

Peters, Pam (2004) The Cambridge Guide to English Usage. Cambridge: Cambridge University Press.

Prytherch, Raymond J. ed. (1995) Harrod’s Librarians’ Glossary. Aldershot: Gower.

Ryan, J. (1989) First Stop: the Master Index to Subject Encyclopedias. Phoenix AZ: Oryx Press.

Rymsza-Zalewska, Danuta et al. comps. (1965-81) Bibliographie der Wörterbücher erschienen in der Deutschen

Demokaratischen Republik, Rumänischen Volksrepublik, Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik,

Ungarischen Volksrepublik, Union der Sozialistischen Republiken, Volksrepublik Bulgarien, Volksrepublik

China, Volksrepublik Polen [in Polish, Russian and German, 9 volumes covering the period 1945 to 1978].

Warszawa: Wydawn. Naukowo-Technizne.

Sader, Marion ed. (1988) General Reference Books for Adults. Authoritative Evaluations of Encyclopedias, Atlases and

Dictionaries. New York & London: R.R. Bowker.

San Vicente, Félix comp. (1995) Bibliografía de la Lexicografía Española del Siglo XVIII (Biblioteca di Spicilegio

Moderno. Collana Bibliografica 6). Abano T.: Piovan Editore.

Schröder, Konrad comp. (2001) Die skandinavischen und baltischen Sprachen sowie Jiddisch und Rotwelsch. Ein

Verzeichnis der Lehr- und Lernmaterialien 1500-1800 einschließlich der Neudrucke und ausgewählter

Sekundärliteratur. Mit Standortnachweisen (Augsburger I&I-Schriften 78). Augsburg: Universität.

Schwarze, Christoph and Wunderlich, Dieter eds. (1985) Handbuch der Lexikologie. Frankfurt: Athenäum [15 chapters

by 13 authors, 3 on lexicographic topics].

Shanghai Lexicographical Society [see XU Zuyou (1990)]

Sheehy, Eugene P. (1986) Guide to Reference Books. Chicago IL: American Library Association [10th edn].

Shuttleworth, Mark and Cowie, Moira comps. (1997) Dictionary of Translation Studies. Manchester: St. Jerome

Publishing.

Sogo, Masaaki and Asakura, Haruhiko comps. (1977) Jisho kaidai jiten [A Bibliographic Encyclopedia of

Dictionaries]. Tokyo: Tokyodo.

Spears, Richard A. (1992) NCT’s Dictionary of Grammatical Terminology. Lincolnwood IL: National Textbook

Company.

Städtler, Thomas ed. (2003) Wissenschaftliche Lexikographie im deutschsprachigen Raum. Heidelberg: Universitätsverlag

Winter [4 introductory papers and 53 state-of-the-art reports on scholarly lexicographic projects].

Stammerjohann, Harro ed. (1996) Lexicon Grammaticorum: Who’s Who in the History of World Linguistics. Tübingen:

M. Niemeyer.

Stankiewicz, E. comp. (1984) Grammars and Dictionaries of the Slavic Languages from the Middle Ages to 1875.

Berlin: Mouton/W. de Gruyter.

Tsukuda, Jitsuo and Inamura, Tetsugen comps. (1975) Jiten no jiten [The Encyclopedia of Encyclopedias]. Tokyo:

Bunwa shobo.

Vancil, David E. comp. (1993) Catalog of Dictionaries, Word Books, and Philological Texts, 1440-1900. Westport CT:

Greenwood Press.

-------------------- comp. (1994) Incunable Dictionaries: A Checklist and Publishing History. Terre Haute IN: Friends of

the Cunningham Memorial Library [Indiana State University].

Walford Albert J. ed. (1980) Guide to Reference Material [4th edn]. London: The Library Association.

WANG, Ying (1996) Changyong hanyu cishu juyao [Guide to Frequently-used Chinese Dictionaries]. Guiyang:

Guizhou Educational Press.

Wilson, Andrew et al. eds. (2003) A Rainbow of Corpora: Corpus Linguistics and the Languages of the World

(Linguistics Edition 40). Muenchen: LINCOM Europa [Preface and 15 papers by 35 authors].

Wright, Jonathan (1998) Dictionaries (Resource Books for Teachers). Oxford: Oxford University Press.

Wright, Sue-Ellen and Budin, Gerhard eds. (1997-2001) Handbook of Terminology Management. Amsterdam: J.

Benjamins [2 volumes; 47 sectional divisions by 40+ authors].

Wynar, B.S. ed. (1986) ARBA Guide to Subject Encyclopedias and Dictionaries. Littleton CO: Libraries Unlimited.

XU, Hai and DING, Shunru comps. (2003) Ershi shiji zhongguo cishuxue lunwen suoyin [Bibliography of Chinese

Lexicography in the 20th Century]. Shanghai: Shanghai Lexicographical Publishing House.

XU, Zuyou ed. [for Shanghai Lexicographical Society and Cishu Yanjiu Editorial Board] (1990) Zhongguo cishuxue

lunwen suoyin, 1911-1989 [A Bibliography of Papers on Chinese Lexicography, 1911-1989]. Shanghai: Cishu

Xuehui/Shanghai Lexicographical Publishing House.

XU, Zuyou and SHEN, Yi eds. (1990/1996) Zhongguo gongjushu da cidian [Unabridged Dictionary of Chinese

Reference Works]. Fuzhou: Fujian People’s Press.

YANG, Paul Fu-Mien comp. (1985) Chinese Lexicology and Lexicography. A Selected and Classified Bibliography.

Hong Kong: Chinese University Press.

YANG, Zuxi and XU, Qingkai comps. (1992) Cishuxue cidian [Dictionary of Lexicography]. Shanghai: Xuelin Press.

YU, Cuiling (1999) Gongjushu yingyong tongze [A Manual for Using Reference Works]. Shenyang: Chunfeng

Literature and Art Press.

Zaunmüller, Wolfram and Zischka, Gert A. comps. (1959) Index lexicorum. Bibliographie der lexikalischen

Nachschlagewerke. Vienna: Hollinek.

Zgusta, Ladislav [with Donna M.T.C. Farina] comp. (1988) Lexicography Today. An Annotated Bibliography

(Lexicographica. Series Maior 18). Tübingen: M. Niemeyer.

Zischka, G.A. comp (1959) Index lexicorum. Bibliographie der lexikalischen Nachschlagewerke. Wien: Hollinek.

2 Textbooks: Sách giáo khoa

Abad Nebot, Francisco (1997) Cuestiones de lexicología y lexicografía (Cuadernos de la UNED 165). Madrid:

Universidad Nacional de Educación a Distancia [3rd edn 2001].

Abbi, Anvita (2003) A Manual of Linguistic Fieldwork and Indian Language Structures (LINCOM Handbooks in

Linguistics 17). Muenchen: LINCOM Europa.

Adamska-Sałaciak, Arleta (2006) Meaning and the Bilingual Dictionary. The Case of English and Polish (Polish

Studies in English Language and Literature 18) Frankfurt: P. Lang.

Aitchison, Jean (1987/2003) Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. Oxford: B. Blackwell [3rd edn

2003].

Alvar Ezquerra, Manuel (1993) Lexicografía descriptiva. Barcelona: Biblograf.

Antoine, Fabrice (1992) Dictionnaires unilingues anglais & français, bilingues anglais-français. Modes d'emploi.

Paris: La Maison du Dictionnaire.

Arnold, Irina V. (1973) The English Word. Moscow: Vysshaja shkola.

Arntz, Reiner and Picht, Herbert (1989) Einführung in die Terminologiearbeit. Hildesheim: G. Olms.

Averboukh, Konstantin Y. (2006) Obshchaja teorija termina [General Theory of the Term]. Moscow: M. Izdatel’stvo

MGOU.

BAO, Keyi (1981) Zenyang cha cidian [How to Consult Dictionaries]. Shanghai: Shanghai Educational Press.

Barnbrook, Geoffrey (1996) Language and Computers. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Bartholomew, Doris A. and Schoenhals, Louise C. (1983) Bilingual Dictionaries for Indigenous Languages. México:

Summer Institute of Linguistics.

Bauer, Laurie (1998) Vocabulary (Language Workbooks). London: Routledge.

Baugh, A.C. and Cable, T. (2002) A History of the English Language [5th edn]. London: Routledge.

Béjoint, Henri (1994/2000) Tradition and Innovation in Modern English Dictionaries (Oxford Studies in Lexicography

and Lexicology 1) [2nd edn entitled Modern Lexicography. An Introduction]. Oxford: Oxford University Press.

Benson, Morton, Benson, Evelyn & Ilson, Robert (1986) Lexicographic Description of English (Studies in Language

Companion Series 14). Amsterdam: J. Benjamins [6 chapters by 3 authors].

--------------------- et al. (1990) Using the BBI Combinatory Dictionary of English. A Workbook with Exercises.

Amsterdam: J. Benjamins.

Berg, Donna L. (1993) A Guide to the Oxford English Dictionary [The Essential Companion and User’s Guide].

Oxford: University Press.

Bergenholtz, Henning and Tarp, Sven eds. (1995) Manual of Specialised Lexicography. The Preparation of Specialised

Dictionaries (Benjamins Translation Library 12). Amsterdam: J. Benjamins [13 chapters by 7 authors].

Burkhanov, Igor (1999) Linguistic Foundations of Ideography. Semantic Analysis and Ideographic Dictionaries.

Rzeszów: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Pedagogicznej Rzeszów.

Cabré i Castellvi, M. Teresa (1993) La terminología. Teoría, metodologia, applicaciones. Barcelona: Antàrtida/

Empúries.

Carter, Ronald (1987/98) Vocabulary: Applied Linguistic Perspectives. London: Routledge [2nd edn].

Casares y Sánchez, Julio (1950) Introducción a la lexicografía moderna (Revista de filología española 52). Madrid:

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Miguel de Cervantes.

Chapman, Robert L. (1948) Lexicography. London: Oxford University Press.

CHEN, Bingtiao (1991) Cidian bianzuanxue daolun [An Introduction to Lexicography]. Shanghai: Fudan University

Publishing House.

Cluver, A.D. de V. comp. (1989) A Manual of Terminography. Pretoria: Human Sciences Research Council.

Collignon, Lucien and Glatigny, Michel (1978) Les dictionnaires: Initiation à la lexicographie. Paris: CEDIC.

Collison, Robert L. (1964) Encyclopedias: Their History throughout the Ages. New York NY: Hafner.

---------------------- (1982) A History of Foreign-Language Dictionaries (The Language Library Series). London: A.

Deutsch & Oxford: B. Blackwell.

Corpas Pastor, Gloria (1996) Manual de fraseología española. Madrid: Gredos.

Cowie, Anthony P. (1999) English Dictionaries for Foreign Learners - A History. Oxford: Clarendon Press [reprinted

2002 by Foreign Language Teaching and Research Press, Beijing, with a Chinese introduction].

Cruse, D. Alan (1986) Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Denning, Keith and Leben, William R. (1995) English Vocabulary Elements. New York NY: Oxford University Press.

Devkin, Valentin D. (2000) Ocherki po leksikografii [Introduction to Lexicography]. Moscow: Prometij.

------------------------ (2005) Nemetskaja leksikografija. Uchebnoe posobie dlja vuzov [German Lexicography. A

Textbook for University Studies]. Moscow: Vysshaja Shkola.

Dubois, Jean and Dubois, Claude (1971) Introduction à la lexicographie: Le dictionnaire (Collection Langue et

Langage). Paris: Larousse.

Eluerd, Roland (2000) La lexicologie (Que sais-je? 3548). Paris: Presses Universitaires de France.

Engelberg, Stefan and Lemnitzer, Lothar (2001) Lexikographie und Wörterbuchbenutzung. Tübingen: Stauffenburg.

Friend, Joseph H. (1967) The Development of American Lexicography 1798-1864. The Hague: Mouton.

Geeraerts, Dirk and Janssens, G. (1982) Wegwijs in woordenboeken. Een kritisch overzicht van die lexicografie van het

Nederlands. Assen: van Gorcum.

Gouadec, Daniel (1990) Terminologie. Constitution des données. Paris: AFNOR.

Gouws, Rufus H. (1989) Leksikografie. Cape Town: Academica.

Gouws, Rufus H. and Prinsloo, Danie J. (2005) Principles and Practice of South African Lexicography. Stellenbosch:

Sun Press.

Green, Jonathon (1996) Chasing the Sun. Dictionary-makers and the Dictionaries they Made. London: J. Cape.

Haensch, Günther et al. (1982) La lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica (Biblioteca

Románica Hispánica III.56). Madrid: Ed. Gredos [8 chapters by 4 authors].

Haensch, Günther (1997) Los diccionarios del español en el umbral del siglo XXI. Salamanca: Ediciones Universidad

de Salamanca.

Halliday, Michael A.K., Teubert, Wolfgang, Yallop, Colin and Čermakova, Anna (2004) Lexicology and Corpus

Linguistics. An Introduction (Open Linguistics Series). London & New York: Continuum.

Hartmann, Reinhard R.K. ed. (1983) Lexicography: Principles and Practice (Applied Language Studies Series).

London: Academic Press [15 chapters by 14 authors].

---------------------- ed. (1996) Solving Language Problems. From General to Applied Linguistics (Exeter Linguistic

Studies Series). Exeter: University of Exeter Press [10 chapters by 8 authors, 2 on lexicographic topics].

---------------------- (2001) Teaching and Researching Lexicography (Applied Linguistics in Action Series). Harlow:

Longman/Pearson Education.

--------------------- ed. (2003) Lexicography: Critical Concepts [reprints of 70 texts by 75 authors, in 3 volumes].

London & New York: Routledge/Taylor and Francis.

Haß-Zumkehr, Ulrike (2001) Deutsche Wörterbücher: Brennpunkt von Sprach- und Kulturgeschichte (de Gruyter

Studienbuch Series). Berlin: W. de Gruyter.

Hatim, Basil (2001) Teaching and Researching Translation (Applied Linguistics in Action Series). Harlow:

Longman/Pearson Education.

Hausmann, Franz J. (1977) Einführung in die Benutzung der neufranzösischen Wörterbücher (Romanistische

Arbeitshefte 19). Tübingen: M. Niemeyer.

Haywood, John A. (1959) Arabic Lexicography. Its History and Its Place in the General History of Lexicography.

Leiden: Brill.

Herbst, Thomas and Klotz, Michael (2003) Lexikographie. Paderborn: Schöningh/UTB.

Hockey, Susan (1980) A Guide to Computer Applications in the Humanities. London: Duckworth.

Howard-Hill, T.H. (1979) Literary Concordances: A Guide to the Preparation of Manual and Computer Concordances.

Oxford: Pergamon.

HUANG, Jianhua (1987/2001) Cidian lun [On Dictionaries]. Shanghai: Shanghai Lexicographical Publishing House.

---------------------- and CHEN, Chuxiang (1997) Shuangyu cidianxue daolun [An Introduction to Bilingual Lexicography].

Beijing: The Commercial Press.

Hulbert, James R. (1955/68) Dictionaries: British and American. London: A. Deutsch.

Hunston, Susan (2002) Corpora in Applied Linguistics (Cambridge Applied Linguistics Series). Cambridge: Cambridge

University Press.

Jackson, Howard (1988) Words and Their Meaning (Learning about Language Series). London/New York: Longman.

--------------------- (2002) Lexicography. An Introduction. London & New York: Routledge/Taylor & Francis.

--------------------- and Zé Amvela, Etienne (2000) Words, Meaning and Vocabulary. An Introduction to Modern English

Lexicology. London: Cassell.

James, Gregory (2000) Colporul. A History of Tamil Dictionaries. Chennai: Cre-A.

Katamba, Francis (1994) English Words. London: Routledge.

Katre, Sumitra (1965) Lexicography. Annamalainagar: Annamalai University.

Katz, Bill (1998) Cuneiform to Computer. A History of Reference Sources (History of the Book Series 4). Lanham MD:

Scarecrow Press.

Kennedy, Graeme (1997) An Introduction to Corpus Linguistics. Harlow: Addison Wesley Longman.

Kipfer, Barbara A. (1984) Workbook on Lexicography. Exeter Linguistic Studies 8). Exeter: University of Exeter.

Kojima, Yoshiro (1984) Eigo jisho gaku nyumon [Introduction to English Lexicography]. Tokyo: Sanseido.

--------------------- (1989) Eigo jisho monogatari [The Story of English Dictionaries). Tokyo: ELEC [2 volumes].

--------------------- (1999) Eigo jisho no hensen. Ei-bei-nihon wo awasemite [A History of English Dictionaries, from the

British, American and Japanese Perspectives]. Tokyo: Kenkyusha.

Kühn, Peter (1987) Mit dem Wörterbuch arbeiten: Eine Einführung in die Didaktik und Methodik der

Wörterbuchbenutzung (Schriften zur Deutsch-Didaktik). Bonn/Bad Godesberg: Dürr.

Lacey, C. (1990) Increase Your Vocabulary [Workbook for ALD]. Oxford: University Press.

Landau, Sidney I. (1984/2001) Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography. New York NY: C. Scribner’s Sons [2nd

edn Cambridge & New York: Cambridge University Press].

Lara, Luis F. (1997) Teoría del diccionario monolingüe (Estudios de lingüística y literatura 33). México: Colegio de

México.

LI, Ergang (2002) Xiandai cidianxue daolun [An Introduction to Modern Chinese Lexicography]. Shanghai: The

Publishing House of the Unabridged Chinese Dictionary.

LI, Kai (1991) Xiandai cidianxue jiaocheng [Course Book of Modern Lexicography]. Nanjing: Nanjing University

Press.

LI, Ming and ZHOU, Jinghua (2001) Shuangyu cidian bianzuan [An Introduction to Bilingual Lexicography].

Shanghai: Foreign Language Education Press.

LIN, Yushan Ed. (2004) Gongjushuxue gailun [Reference Tool Science: A General Intruduction]. Fuzhou: Haixia

Wenyi Press [10 chapters by 8 authors, plus list of frequently used dictionaries and other reference works].

LIN, Yushan et al. (1995) Cishuxue gailun [An Introduction to Lexicography]. Fuzhou: Haixia Wenyi Press.

Lindemann, M. comp. (1994) Die französischen Wörterbücher von den Anfängen bis 1600. Entstehung und

typologische Beschreibung. Tübingen: M. Niemeyer.

Lipka, Leonhard (1990) An Outline of English Lexicology (Forschung & Studium Anglistik 3). Tübingen: M. Niemeyer.

--------------------- (2002) English Lexicology: Lexical Structure, Word Semantics and Word-Formation (Narr

Studienbücher). Tübingen: G. Narr.

LIU, Da (1992) Baikequanshuxue gailun [An Introduction to Encyclopedia Studies]. Beijing: Beijing University of

Aeronautics and Astronautics Press.

Lutzeier, P. Rolf (1995) Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Stauffenberg.

Malkiel, Yakov (1976) Etymological Dictionaries: A Tentative Typology. Chicago IL: Chicago University Press.

Marcos Marín, Francisco ed. (1996) La lengua española en las autopistas de la informacion. Madrid: Fundesco.

Marello, Carla (1989) Dizionari bilingui: con schede sui dizionari italiani per francese, inglese, spagnolo, tedesco

(Fenomeni Linguistici Series 6). Bologna: Zanichelli.

------------------- (1996) Le parole dell’Italiano. Lessico e dizionari. Bologna: Zanichelli.

Mathews, Mitford M. (1933) A Survey of English Dictionaries. London: Oxford University Press.

McArthur, Tom (1986) Worlds of Reference: Lexicography, Learning and Language from the Clay Tablet to the

Computer. Cambridge: Cambridge University Press.

----------------- (1998) The English Languages (Canto Books). Cambridge: University Press.

McEnery, Tony and Wilson, Andrew (1996) Corpus Linguistics (Edinburgh Textbooks in Empirical Linguistics).

Edinburgh: University Press [2nd edn 2001].

Massariello Merzagora, Giovanna (1982) La lessicografia. Bologna: Zanichelli.

Mel’čuk, Igor A., Clas, André and Polguère, Alain (1995) Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire.

Louvain-la-Neuve: Duculot.

Murphy, M.L. (2003) Semantic Relations and the Lexicon. Antonymy, Synonymy, and Other Paradigms. Cambridge:

Cambridge University Press.

Naden, Tony (1977) Words and Meanings: A Guide to Practical Dictionary Work. Tamale: Ghana Institute of

Linguistics.

Nation, I.S. Paul (2001) Learning Vocabulary in Another Language (The Cambridge Applied Linguistics Series).

Cambridge: Cambridge University Press.

Nielsen, Sandro (1994) The Bilingual LSP Dictionary. Principles and Practice for Legal Language (Forum

Fachsprachen-Forschung 24). Tübingen: G. Narr.

Nuccorini, Stefania (1993) La parola che non so. Saggi sui dizionari pedagogici (Quaderni del Lingua e Nuova

Didattica 5). Firenze: La Nuova Italia.

O'Brien, Teresa and Jordan, R.R. (1985) Developing Reference Skills (Collins Study Skills in English). London: Collins

ELT.

Ooi, Vincent B.Y. (1998) Computer Corpus Lexicography. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Paillard, Michel (2000) Lexicologie contrastive anglais-français. Formation des mots et construction du sens. Paris:

Éditions Ophrys.

Pavel, S. and Nolet, D. (2001) Handbook of Terminology. Québec: Public Works and Government Services.

Prat-Zagrebelsky, Maria T. et al. (1989) Dal dizionario ai dizionari. Orientamento e guida all'uso per studenti di lingua

inglese. Torino: Ed. Tirrenia Stampatori.

Pruvost, Jean (2002) Les dictionnaires de langue française (Que sais-je? 3622). Paris: Presses Universitaires de France.

Pruvost, Jean and Sablayrolles, Jean-François (2003) Les néologismes (Que sais-je? 3674). Paris: Presses Universitaires

de France.

Quemada, Bernard (1968) Les dictionnaires du français moderne 1539-1863. Études sur leur histoire, leurs types et

leurs méthodes. Paris: Didier.

Quirk, Randolph and Stein, Gabriele (1990) English in Use. Harlow: Longman.

Rey, Alain (1977) Le lexique: Images et modèles. Du dictionnaire à la lexicologie. Paris: A. Colin.

------------- (1982) Encyclopédies et dictionnaires (Que sais-je? 200). Paris: Presses Universitaires de France.

Sager, Juan C. (1990) A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam: J. Benjamins.

Schaeder, Burkhard (1987) Germanistische Lexikographie (Lexicographica. Series Maior 21). Tübingen: M. Niemeyer.

Schmid, Bona and Aresca, Nicoletta (1990) Guida all'uso dizionario bilingui Italiano-Inglese. Firenze: RCS Sansoni

Editori S.p.A.

Seco, Manuel (1987) Estudios de lexicografía española (Collección Filológica). Madrid: Paraninfo [2nd edn (Biblioteca

Románica Hispánica. II Estudios y ensayos 431) Madrid: Gredos].

Shenker, I. (1979) Harmless Drudges. Wizards of Language - Ancient, Medieval and Modern. Bronxville NY: Barnhart

Books.

Singh, Ram A. (1982) An Introduction to Lexicography (CIIL Occasional Monograph Series 26). Mysore: Central

Institute of Indian Languages.

Singleton, David (2000) Language and the Lexicon: An Introduction. London: E. Arnold [& New York: Oxford

University Press].

Šipka, Danko (1998) Uvod u leksikologiju i srodne discipline [Introduction to Lexicology and Related Disciplines].

Novi Sad: Matica srpska.

Starnes, DeWitt T. and Noyes, Gertrud E. (1946/91) The English Dictionary from Cawdrey to Johnson, 1604-1755

[new edn by G. Stein]. Chapel Hill: U. of North Carolina P./Amsterdam: J. Benjamins.

Svensén, Bo (1993) Practical Lexicography. Principles and Methods of Dictionary-making [translated from the

Swedish Handbok i lexikografi (1987) by J. Sykes and K. Schofield] Oxford: Oxford University Press.

Svensén, Bo (2004) Handbok i lexikografi. Ordböcker och ordboksarbete I teori och praktik. Stockholm: Norstedts

Akademiska Förlag.

Swanepoel, Piet H. (1989) Study Guide Lexicography [for] Diploma in Translation. Pretoria: University of South

Africa.

Sweet, Henry (1899/1964) The Practical Study of Languages. A Guide for Teachers and Learners. London: J.M. Dent

[reprint Oxford University Press].

Tono, Yukio (2001) Research on Dictionary Use in the Context of Foreign Language Learning. Focus on Reading

Comprehension (Lexicographica. Series Maior 106). Tübingen: M. Niemeyer.

Van Hoof, Henri (1995) Petite histoire des dictionnaires (Bibliothèque des Cahiers de l’Institut de Linguistique de

Louvain 77). Louvain: Peeters.

Van Sterkenburg, Piet G.J. (1984) Van woordenlijst tot woordenboek. Inleiding tot de geschiedenis van woordenboeken

van het Nederlands. Leiden: Brill.

-------------------------------- ed. (2003) A Practical Guide to Lexicography (Terminology and Lexicography Research

and Practice 6). Amsterdam: J. Benjamins [29 sub-chapters by 32 authors].

Vaux, Bert and Cooper, Justin (2003) Introduction to Linguistic Field Methods (LINCOM Coursebooks in Linguistics

01). Muenchen: LINCOM Europa.

Wiegand, Herbert E. (1998) Wörterbuchforschung. Untersuchungen zur Wörterbuchbenutzung, zur Theorie, Geschichte,

Kritik und Automatisierung der Lexikographie [Vol. 1]. Berlin: W. de Gruyter.

Wilson, Kenneth G. et al. eds. (1963) Harbrace Guide to Dictionaries. New York: Harcourt [Dictionary prefaces and

(extracts from) 24? papers by 21? authors].

YONG, Heming (2003) Jiaoji cidianxue [Introduction to Communicative Lexicography]. Shanghai: Foreign Language

Education Press/Waiyu Jiaoyu Chubanshe.

Zgusta, Ladislav (1971) Manual of Lexicography (Janua Linguarum. Series Maior 39). The Hague: Mouton [out of

print].

ZHANG, Linxin (2001) English Lexicography. Zhengzhou: Daxiang Publishing House.

ZHAO, Zhenduo (1996) Cishuxue ganyao [Essentials of Lexicography]. Chendu: Sichuan Lexicographical Publishing

House.

3 Conference proceedings: Biên bản hội nghị

[This section includes published proceedings from the major conference series, such as the EURALEX Congresses 1

(1983) to 12 (2006), the NFL Conferences 1 (1991) to 7 (2003), the ASIALEX Congresses 1 (1999) to 4 (2005),

the Copenhagen Symposia 1 (1982) to 11 (2002), some of the DSNA meetings from 1 (1977) onwards, some of

the conferences of the Lexicographical Society of China, the Duo Colloquia on Translation and Meaning 1

(1999) to 6 (2000), the INALCO Journées on Bilingual Lexicography 1 (1998) to 3 (2000) as well as many other

individual meetings on lexicography-related subjects.]

Academic Committee of the Lexicographical Society of China ed. (1999) Zhongguo cishu lunji 1997 [Chinese

Lexicographical Studies. Proceedings of the 3rd Biennial Conference of LSC, Wuxi 1997]. Beijing: The

Commercial Press [26 papers by 27 authors].

---------------------------------------------------------------------------------- ed. (2000) Zhongguo cishu lunji 1999 [Chinese

Lexicographical Studies. Proceedings of the 4th Biennial Conference of LSC, Nanjing 1999]. Shanghai:

Shanghai Lexicographical Publishing House [32 papers by 38 authors].

Ahumada Lara, Ignacio ed. (2000) Cinco siglos de lexicografía del español. IV Seminario de Lexicografía Hispánica,

Jaén 1999, Jaén: Publicaciones de la Universidad de Jaén [… papers by … authors].

----------------------- ed. (2002) Diccionarios y lenguas de especialidad. V Seminario de Lexicografía Hispánica, Jaén

2001. Jaén: Publicaciones de la Universidad de Jaén [… papers by … authors].

Al, Bernard P.F. and Spa, Jaap eds. (1983) Le dictionnaire: Actes du Colloque Franco-Néerlandais, 28-29 avril 1981,

Maison Descartes, Amsterdam (Lexique 2). Lille: Presses Universitaires de Lille [12 papers by 13 authors].

Alvar Ezquerra, Manuel ed. (1992) EURALEX '90 Proceedings [EURALEX4 Congress, Benalmádena 1990).

Barcelona: Biblograf/VOX [44 papers by 57 authors].

Anderson, Yeatman ed. (1983) Papers of the Dictionary Society of North America 1981 [3rd DSNA Meeting,

Cincinnati OH 1981]. Terre Haute IN: Indiana State University/DSNA [13 papers by 13 authors].

Anon. eds. (1973) Tavola rotonda sui grandi lessici storici [First International Round Table Conference on Historical

Lexicography, Florence 1971]. Firenze: Accademia della Crusca [16 papers by 16 authors].

Anon. ed. (1993) Making Sense of Words [Ninth Annual Conference of the UW Centre for the New Oxford English

Dictionary and Text Research, Oxford 1993]. Oxford: University Press [… papers by … authors].

Austin, Peter ed. (1983) Australian Aboriginal Lexicography [Conference, Sydney 1982] (Papers in Australian

Linguistics 15). Canberra: Pacific Linguistics Series A-66 [10 papers by 12 authors].

Baggioni, Daniel ed. (1993) Encyclopédies et dicionnaires français. Problèmes de norme(s) et de nomenclature. Actes

de la 2ème table ronde de l’APRODELF, Association pour la promotion des études linguistiques francophones,

Venelles, 12-13 juin 1992 (Langues et langage 3). Aix-en-Provence: Université de Provence [… papers by …

authors].

Bailey, Richard W. ed. (1987) Dictionaries of English. Prospects for the Record of Our Language [International

Colloquium, Ann Arbor 1985]. Ann Arbor MI: University of Michigan Press [9 papers by 9 authors].

Bammesberger, Alfred ed. (1985) Problems of Old English Lexicography [Symposium, Eichstätt 1984] (Eichstätt

Monographs on Language and Literature 15). Regensburg: Pustet [21 papers by 25 authors, 13 on lexicographic

topics].

Baskakov, N.A. et al. eds. (1968) Voprosy frazeologii i sostavlenija frazeologicheskikh slovarej [Problems of Phraseology.

Conference, Baku 1964]. Baku: Izdatel’stvo Akademii Nauk Azerbajdzhanskoj SSSR. [24 papers by …

authors].

Battaner, Paz and DeCesaris, Janet eds. (2004) De Lexicografia: Actes del I Symposium Internacional de Lexicografia,

Barcelona 2002 [foundation of AEELex]. Barcelona: IULA [Introduction, 6 plenary lectures and 49 papers by

102 authors].

Bergenholtz, Henning and Mugdan, Joachim eds. (1985) Lexikographie und Grammatik. Akten des Essener

Kolloquiums 1984 (Lexicographica. Series Maior 3). Tübingen: M. Niemeyer [14 papers by 14 authors].

Boisvert, Lionel et al. eds. (1986) La lexicographie québécoise: Bilan et perspectives. Actes du colloque organisé par

l’équipe du ‘Trésor de la langue française au Québec’ et tenu à l’Université Laval [Québec] les 11 et 12 avril

1985 (Langue française au Québec 3-8). Québec: Les presses de l’Université Laval [14 papers by 14 authors].

Braasch, Anna and Povlsen, Claus eds. (2002) Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress,

Copenhagen August 13-17, 2002. Copenhagen: University of Copenhagen, Center for Sprogteknologi [2

volumes, 93 papers by 134 authors].

CHAN, Sin-Wai ed. (2004) Translation and Bilingual Dictionaries. Papers from the Hong Kong 2002 Conference

(Lexicographica. Series Maior 119). Tübingen: M. Niemeyer [16 papers by 22 authors].

Clas, André et al. eds. (1996) Lexicomatique et dictionnairique: Actes du quatrièmes journées de Lyon 1995. Montréal:

AUPELF-UREF & Beyrouth: FMA [… papers by … authors].

Coleman, Julie and Kay, Christian J. eds. (2000) Lexicology, Semantics and Lexicography. Selected Papers from the

Fourth G.L. Brook Symposium, Manchester 1998 (Amsterdam Studies in the Theory and History of

Linguistics Science 194). Amsterdam: J. Benjamins [11 papers by 12 authors].

Coleman, Julie and McDermott, Anne eds. (2004) Historical Dictionaries and Historical Dictionary Research. Papers

from the International Conference on Historical Lexicography and Lexicology, Leicester 2002 (Lexicographica.

Series Maior 123). Tübingen: M. Niemeyer [18 papers by 18 authors].

Corino, Elisa, Carla Marello and Cristina Onesti eds. (2006) Atti del XII Congresso Internazionale di Lessicografica,

Torino 2006/Proceedings XII EURALEX International Congress, Torino 2006. Alessandria: Edizioni

dell’Orso [2 volumes, 152 papers by 232 authors].

Cormier, Monique C. et al. eds. (2004) Les Dictionnaires Le Robert. Genèse et évolution [Journée québécoise des

dictionnaires, Montréal 2003]. Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal [Introduction and 11 papers

by 14 authors].

Cowie, Anthony P. ed. (1987) The Dictionary and the Language Learner. Papers from the EURALEX Seminar at the

University of Leeds, 1-3 April 1985 (Lexicographica. Series Maior 17). Tübingen: M. Niemeyer [18 papers by

28 authors].

Ćupić, Drago ed. (1982) Leksikografija i leksikologija: Zbornik referata [Conference, Beograd 1980]. Beograd: Srpska

akademija nauka [51 papers by 51+ authors, 25 on lexicographic topics].

De la Cruz Cabanillas et al. eds. (2001) La Lingüística Aplicada a finales de siglo. Ensayos y Propuestas [17th meeting

of Spanish Applied Linguistics Association, Alcalá near Madrid, 2 volumes]. Alcalá: Universidad de Alcalá

[115 papers by 150+ authors, 17 on lexicographically relevant topics].

Dimova, Ana et al. eds. (2006) Zweisprachige Lexikographie und Deutsch als Fremdsprache. 3. Internationales

Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung, K. Preslavski-Universität Schumen, 23.-24.

Oktober 2004 (Germanistische Linguistik 184-185). Hildesheim: G. Olms [… papers by … authors].

Dirven, René and Vanparys, Johan eds. (1995) Current Approaches to the Lexicon [18th LAUD Symposium, Duisburg

1993]. Frankfurt: P. Lang [22 papers by 26 authors].

Feldweg, Helmut and Hinrichs, Erhard W. eds. (1996) Lexikon und Text. Wiederverwendbare Methoden und

Ressourcen zur linguistischen Erschliessung des Deutschen [ELWIS Workshop, Tübingen 1994]

(Lexicographica. Series Maior 73). Tübingen: M. Niemeyer [19 papers by 27 authors].

Ferrario, Elena and Pulcini, Virginia eds. (2002) La lessicografia bilingue tra presente e avvenire. Atti del convegno di

Vercelli, 4-5 maggio 2000. Vercelli: Edizioni Mercurio [12 papers by 12 authors].

Figge, Udo L. ed. (1994) Portugiesische und portugiesisch-deutsche Lexikographie [International Conference on

Bilingual Lexicography, Bochum 1987] (Lexicographica. Series Maior 56). Tübingen: M. Niemeyer [16

papers by 16 authors].

Fjeld, Ruth V. ed. (1992) Nordiske studier i leksikografi: rapport fra konferanse om leksikografi i Norden [1st

Conference of NFL, Oslo 1991] (Skrifter utgitt av Nordisk forening for leksikografi 1). Oslo: Nordisk forening

for leksikografi [53 papers by 64 authors].

Flowerdew, Lynne and Tong, Anthony K. K. eds. (1994) Entering Text [Seminar on Corpus Linguistics and

Lexicology, Hong Kong 1993]. Hong Kong: The Hong Kong University of Science & Technology, Language

Centre [20 papers by 28 authors].

Fontenelle, Thierry et al. (1998) Actes EURALEX ’98 Proceedings [EURALEX8 Congress, Liège 1998]. Liège:

University of Liège, English and Dutch Departments [2 volumes, 65 papers by 97 authors].

Frawley, William and Steiner, Roger eds. (1985/86) Advances in Lexicography [4th DSNA Meeting, Newark DE 1983]

(Papers in Linguistics 18, 19). Edmonton, Alberta: Boreal Scholarly Publishers [16 papers by 16 authors].

Friebertshäuser, Hans ed. (1986) Lexikographie der Dialekte: Beiträge zu Geschichte, Theorie und Praxis [Conference,

Marburg 1985] (Reihe Germanistische Linguistik 59). Tübingen: M. Niemeyer [18 papers by 18 authors].

Garde, Anna and Jarvad, Pia eds. (1994) Nordiske studier i leksikografi 2 [2nd Conference of NFL, Copenhagen 1993].

Copenhagen: Nordisk forening for leksikografi [31 papers by 33 authors].

Gellerstam, Martin et al. eds. (1996) Euralex ‘96 Proceedings I-II [EURALEX7 Congress, Gothenburg 1996].

Gothenburg: Gothenburg University Department of Swedish [2 volumes, 80 papers by 117 authors].

-------------------------------- eds. (2001) Nordiske studier i lexikografi 5 [5th Conference of NFL, Gothenburg 1999].

Gothenburg: Gothenburg University, Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning [… papers by …

authors].

Goetschalckx, J. and Rolling, L. eds. (1982) Lexicography in the Electronic Age [International Symposium,

Luxembourg 1981]. Amsterdam: North-Holland [18 papers by 32 authors, plus discussion].

Gottlieb, Henrik et al. eds. (2002) Symposium on Lexicography X [Copenhagen 2000] (Lexicographica. Series Maior

109). Tübingen: M. Niemeyer [28 papers by 32 authors].

---------------------------- eds. (2005) Symposium on Lexicography XI [Copenhagen 2002] (Lexicographica. Series

Maior 115). Tübingen: M. Niemeyer [42 papers by 48 authors].

Götz, Dieter and Herbst, Thomas eds. (1984) Theoretische und praktische Probleme der Lexikographie [Conference,

Augsburg 1983]. München-Ismaning: M. Hueber [16 papers by 16 authors].

Hart, David ed. (1993) Aspects of English and Italian Lexicology and Lexicography. Papers Read at the Third National

Conference of History of the English Language, Roma 1990. Roma: Università di Roma ‘La Sapienza’ &

Bagatto Libri [Introduction and 15 papers by 15 authors].

Hartmann, Reinhard R.K. ed. (1979) Dictionaries and Their Users [BAAL Seminar, Exeter 1978] (Exeter Linguistic

Studies 4). Exeter: University of Exeter Press [20 papers by 20 authors].

---------------------- ed. (1984) LEXeter ’83 Proceedings. Papers from the International Conference on Lexicography at

Exeter, 9-12 September 1983 [EURALEX 1st Congress] (Lexicographica. Series Maior 1). Tübingen: M.

Niemeyer [55 papers by 63 authors].

----------------------- ed. (1986) The History of Lexicography. Papers from the Dictionary Research Centre Seminar at

Exeter, March 1986 (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science III.40). Amsterdam:

J. Benjamins [23 papers by 24 authors].

----------------------- ed. (1990) Lexicography in Africa [DRC Workshop, Exeter 1989] (Exeter Linguistic Studies 15).

Exeter: University of Exeter Press [7 papers by 6 authors].

Heid, Ulrich et al. eds. (2000) Proceedings of the 9th EURALEX International Congress, Stuttgart 2000. Stuttgart:

Universität Stuttgart, Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung [2 volumes, 85 papers by 139 authors].

Heinz, Michaela ed. (2005) L’example lexicographique dans les dictionnaires français contemporains. Actes des

‘Premières Journées allemandes des dictionnaires’, Klingenberg am Main, 25-27 juin 2004 (Lexicographica.

Series Maior 128). Tübingen: M. Niemeyer [20 papers by 21 authors].

Heliel, Mohamed H. et al. eds. (2000) International Symposium on Linguistic & Specialist Dictionaries, [Kuwait] 14-

17 March 1999. Kuwait: University Department of English [12 papers by 12 authors].

Henne, Helmut et al. eds. (1978) Interdisziplinäres Deutsches Wörterbuch in der Diskussion [Conference of IdS,

Mannheim 1977] (Sprache der Gegenwart 45). Düsseldorf: Schwann [13 papers by 14 authors].

------------------- ed. (1979) Praxis der Lexikographie. Berichte aus der Werkstatt [2nd Lexicographic Colloquium,

Hamburg 1978, follow-up to 1st held at Göttingen 1975; for 3rd, at Mannheim, see Mentrup 1982] (Reihe

Germanistische Linguistik 22). Tübingen: M. Niemeyer [7 papers by 9 authors, plus preface and discussion].

Herbst, Thomas and Popp, Kerstin eds. (1999) The Perfect Learners’ Dictionary(?) [Symposium, Erlangen 1997]

(Lexicographica. Series Maior 95). Tübingen: M. Niemeyer [23 papers by 24 authors].

Herbst, Thomas, Lorenz, Gunter, Mittmann, Brigitta and Schnell, Martin eds. (2004) Lexikografie, ihre Basis- und

Nachbarwissenschaften. (Englische) Wörterbücher zwischen ‘common sense’ und angewandter Theorie

[Colloquium, Augsburg 2002] (Lexicographica Series Maior 118). Tübingen: M. Niemeyer [Preface and 13

papers by 14 authors].

Hermans, Ad ed. (1997) Les dictionnaires spécialisés et l’Analyse de la Valeur [Colloquium at ILMH, Bruxelles 1995]

(Bibliothèque des Cahiers de l’Institut de Linguistique de Louvain 87). Leuven: Peeters [17 papers by 20

authors].

Hernández Hernández, Humberto ed. (1994) Aspectos de Lexicografía Contemporánea [Seminar at University of La

Laguna, Tenerife, 1990]. Barcelona: Vox Biblograf [8 papers by 6 authors].

Hobar, Donald ed. (1982) Papers of the Dictionary Society of North America 1977 [1st DSNA Meeting, Terre Haute

1977]. Terre Haute IN: Indiana State University/DSNA [8 papers by 8 authors].

Householder, Fred W. and Saporta, Sol eds. (1962) Problems in Lexicography [Conference, Bloomington 1960].

Bloomington IN: Indiana University Research Center for Language and Semiotic Studies [21 papers by 24

authors].

HUANG, Jianhua and CHEN, Chuxiang eds. (1998) Shuangyu cidianxue zhuanji [Bilingual Lexicographical Studies.

Proceedings of the 2nd National LSC Symposium on Bilingual Lexicography, Xiamen 1996]. Changdu:

Sichuan Educational Press [53 papers by 57 authors].

HUANG, Jianhua and ZHANG Yihua eds. (2000) Shuangyu cidianlun zhuanji [Theory and Practice of Bilingual

Lexicography. Proceedings of the 3rd National LSC Symposium on Bilingual Lexicography, Chongqing

1998]. Beijing: Beijing Press [38 papers by 43 authors].

------------------------------------------------- eds. (2001) Yazhou cishu lunji [Proceedings of the 1st ASIALEX Regional

Symposium, Guangzhou 1999]. Shanghai: Shanghai Cishu Chubanshe [36 papers and 5 abstracts by 45

authors].

Hüllen, Werner ed. (1994) The World in a List of Words [Colloquium on Onomasiological Dictionaries, Essen 1992]

(Lexicographica. Series Maior 58). Tübingen: M. Niemeyer [21 papers by 21 authors]. Thế giới trong một bảng danh mục từ (A)

Hyldgaard-Jensen, Karl and Zettersten, Arne eds. (1983) Proceedings of the Symposium on Lexicography [I]

[Copenhagen 1982] (Germanistische Linguistik 5-6/82). Hildesheim: G. Olms [19 papers by 20 authors].

------------------------------ and Zettersten, Arne eds. (1985) Symposium on Lexicography II [Copenhagen 1984]

(Lexico-graphica. Series Maior 5). Tübingen: M. Niemeyer [16 papers by 20 authors].

----------------------------- and Zettersten, Arne eds. (1988) Symposium on Lexicography III [Copenhagen 1986] (Lexicographica.

Series Maior 19). Tübingen: M. Niemeyer [23 papers by 26 authors].

----------------------------- and Zettersten, Arne eds. (1988) Symposium on Lexicography IV [Copenhagen 1988] (Lexicographica.

Series Maior 26). Tübingen: M. Niemeyer [23 papers by 26 authors].

----------------------------- and Zettersten, Arne eds. (1992) Symposium on Lexicography V [Copenhagen 1990] (Lexicographica.

Series Maior 43). Tübingen: M. Niemeyer [19 papers by 22 authors].

------------------------------ and Hjørnager Pedersen, Viggo eds. (1994) Symposium on Lexicography VI [Copenhagen

1992] (Lexicographica. Series Maior 57). Tübingen: M. Niemeyer [21 papers by 22 authors].

Hyvärinen, Irma and Klemmt, Rolf eds. (1994) Von Frames und Slots bis Krambambuli: Beiträge zur zweisprachigen

Lexikographie [2nd Conference on Bilingual Lexicography, Jyväskylä 1994] (Studia Philologica Jyväskyläensia

34). Jyväskylä: University Press [17 papers by 17 authors].

Iamartino, Giovanni and DeMaria, Robert eds. (2006) Samuel Johnson’s Dictionary and the Eighteenth-Century World

of Words [Milano 2005]. Textus. English Studies in Italy 19, 1: 5-261 [Introduction and 13 papers by 13

authors].

Igla, Birgit et al. eds. (2005) Kontrastive Lexikologie und zweisprachige Lexikographie. 2. Internationales Kolloquium

zur Wörterbuchforschung, St. Kliment Ohridski-Universität Sofia, 18.-19. Oktober 2002 (Germanistische

Linguistik 179). Hildesheim: G. Olms [… papers by … authors …].

Ilson, Robert F. ed. (1986) Lexicography: An Emerging International Profession [Conference, London 1984] (The

Fulbright Papers Series 1). Manchester: Manchester University Press & Fulbright Commission [Introductory

remarks, Discussion, Concluding remarks and 11 papers by 15 authors].

-------------------- ed. (1987) A Spectrum of Lexicography. Papers from AILA, Brussels 1984. Amsterdam: J. Benjamins

[Introduction and 10 papers by 10 authors].

Imbs, Paul ed. (1961) Lexicologie et lexicographie française et romanes. Orientations et exigences actuelles

[International Colloquium, Strasbourg 1957]. Paris: Éditions du CNRS [24 papers by 24 authors].

Jerković, Jovan ed. (1984) Leksikografija i leksikologija: Zbornik radova [Lexicography and Lexicology Conference,

Novi Sad 1983]. Novi Sad & Beograd: Matica srpska, Institut za srpskohrvatski jezik [32 papers by … authors].

Kardela, Henryk and Persson, Gunnar eds. (1995) New Trends in Semantics and Lexicography [International

Conference, Kazimierz 1993]. Umeå: Swedish Science Press [17 papers by 20 authors].

Karpova, Olga M. ed. (1997a) Teoreticheskie i prakticheskie aspekty leksikografij. Mezhvuzovskij sbornik nauchnykh

trudov [Theoretical and Practical Aspects of Lexicography. Interdisciplinary Research Studies. 1st International

School-Seminar, Ivanovo 1995]. Ivanovo: Gosuniversitet [30 papers by 35 authors].

----------------------- ed. (1997b) Aktual’nie problemy teoreticheskoj i prikladnoj leksikografij. Mezhvuzovskij sbornik

nauchnykh trudov [Topical Problems of Theoretical and Applied Lexicography. 3rd Interdisciplinary Research

Studies. 2nd International School-Seminar, Ivanovo 1997]. Ivanovo: Gosuniversitet [30 papers by 35 authors].

----------------------- ed. (2000) Slovari v sovremennom mire. Materialy III mezhdunarodnoj shkoly-seminara [Dictionaries

in Today’s World. Proceedings of the 3rd International School-Seminar, Ivanovo 1999]. Ivanovo:

Gosuniversitet [81 papers by 95 authors].

----------------------- ed. (2001) Yazik. Kultura. Slovari. Materialy IV mezhdunarodnoj shkoly-seminara [Language.

Culture. Dictionaries. Interdisciplinary Research Studies. 4th International School-Seminar, Ivanovo-Yunona

2001]. Ivanovo: Gosuniversitet [92 papers by 105 authors].

----------------------- ed. (2003) Teoreticheskaja leksikografija: Sovremennie tendentsij razvitija. Materialy V mezhdunarodnoj

shkoly-seminara [Theoretical Lexicography: Modern Tendencies of Development. Interdisciplinary

Research Studies. 5th International School-Seminar, Ivanovo 2003]. Ivanovo: Gosuniversitet [120 papers by

127 authors].

----------------------- ed. (2005) Leksika, leksikografija, terminografija v russkoj, amerikanskoj i drugikh kul’turakh.

Materialy VI mezhdunarodnoj shkoly-seminara [Lexicon, Lexicography, and Terminography in Russian,

American and Other Cultures. 6th International School-Seminar, Ivanovo 2005]. Ivanovo: Gosuniversitet [111

papers, most in the form of 2/3 page summaries, by 116 authors].

Kaszubski, Przemysław ed. (2006) Papers from the Workshop ‘Assessing thePotential of Corpora’ [Tarnowo

Podgórne/Poznań 20 May 2004] [thematic issue of Poznań Studies in Contemporary Linguistics 41/2006 [14

papers by 17 authors].

Kazazis, John N. ed. (2003) I leksikografia tis arkhaias, mesaionikis kai neas ellinikis grammateias/The Lexicography

of Ancient, Medieval and Modern Greek Literature. Proceedings of an International Conference, Thessaloniki

1997. Thessaloniki: [Hellenic Republic Ministry of National Education and Religious Affairs] Centre for the

Greek Language, Division of Lexicography [Prologue, addresses and 13 papers by 14 authors].

Kiefer, Ferenc et al. eds. (1992) Papers in Computational Lexicography [2nd CompLex Conference, Budapest 1992].

Budapest: Hungarian Academy of Sciences [29 papers by 44 authors].

Kiefer, Ferenc, Kiss, Gábor and Pajzs, Júlia eds. (1996) Papers in Computational Lexicography [4th CompLex

Conference, Budapest 1996]. Budapest: Hungarian Academy of Sciences [27 papers by 48 authors].

Kiefer, Ferenc, Kiss, Gábor and Pajzs, Júlia eds. (1999) Papers in Computational Lexicography [5th CompLex

Conference, Pecs 1999]. Budapest: Hungarian Academy of Sciences [22 papers by 39 authors].

Kiefer, Ferenc and Pajzs, Júlia eds. (2003) Papers in Computational Lexicography. Proceedings of [7th] CompLex

Conference, Budapest 2003. Budapest: Hungarian Academy of Sciences [11 papers by 26 authors].

Kiefer, Ferenc, Kiss, Gábor and Pajzs, Júlia eds. (2005) Papers in Computational Lexicography [Proceedings of the 8th

CompLex Conference, Budapest 2005]. Budapest: Hungarian Academy of Sciences [23 papers by 36 authors].

Kirk, John M. ed. (2000) Corpora Galore: Analysis and Techniques in Describing English. Papers from the 19th

International Conference on English Language Research on Computerized Corpora, Sydney 2000 (Language

and Computers Series 30). Amsterdam & New York: Editions Rodopi [24 papers by 33 authors, 9 on

lexicographic topics].

Konerding, Klaus-Peter and Lehr, Andrea eds. (1997) Linguistische Theorie und lexikographische Praxis.

Symposiumsvorträge, Heidelberg 1996 (Lexicographica. Series Maior 82). Tübingen: M. Niemeyer [17 papers

by 18 authors].

Kramer, Undine ed. (2000) Lexikologisch-lexikographische Aspekte der deutschen Gegenwartssprache. Symposiumsvorträge,

Berlin 1997 (Lexicographica. Series Maior 101). Tübingen: M. Niemeyer [12 papers by 12

authors].

Kromann, Hans-Peder and Kjær, Anne L. eds. (1995) Von der Allgegenwart der Lexikologie. Kontrastive Lexikologie

als Vorstufe zur zweisprachigen Lexikographie [International Workshop, Copenhagen 1994] (Lexicographica.

Series Maior 66). Tübingen: M. Niemeyer [9 papers by 10 authors].

Krumova-Tsvetkova, Lilija and Panteleeva, Khristina eds. (2000) Za dumite i rechnitsite. Leksikografski i leksikolozhki

chetenija ’98. Materiali ot purvata natsionalna konferentsija po leksikografija i leksikologija, posvetena na 100-

godishninata ot rozhdenieto na bulgarskija leksikograf i prevodach Stefan Ilchev [On Words and Dictionaries.

Proceedings of the First Conference of the Bulgarian Lexicography Association, in Memory of Stefan Ilchev,

Sofia 1998]. Sofia: Bulgarian Lexicography Association/Bulgarian Language Institute of the Academy of

Sciences [57 papers by 68 authors].

Lee, Sangsup [et al.] ed. (2001) Asian Bilingualism and the Dictionary. ASIALEX 2001 Proceedings [Seoul 2001].

Seoul: Yonsei University Center for Linguistic Informatics Development [57 papers by 86 authors].

Lemberg, Ingrid et al. eds. (2001) Chancen und Perspektiven computergestützter Lexikographie [Symposium,

Heidelberg 1998] (Lexicographica. Series Maior 107). Tübingen: M. Niemeyer [13 papers by 19 authors].

Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara and Thelen, Marcel eds. (1992) Translation and Meaning, Part 2. Proceedings of

the Łodz Session of the International Duo Colloquium on ‘Translation and Meaning’, Łodz 1990. Maastricht:

Rijkshogeschool Maatricht [46 papers by 46 authors, 5 on lexicographic topics].

----------------------------------------------------------------------- eds. (1997) Translation and Meaning, Part 4. Proceedings

of the Łodz Session of the 2nd International Duo Colloquium on ‘Translation and Meaning’, Łodz 1995.

Maastricht: Hogeschool Maatricht, School of Translation and Interpreting [56 papers by 60 authors, 9 on

lexicographic topics].

----------------------------------------------------------------------- eds. (2002) Translation and Meaning, Part 6. Proceedings

of the Łodz Session of the 3rd International Duo Colloquium on ‘Translation and Meaning’, Łodz 2000.

Maastricht: Hogeschool Zuyd, Maastricht School of Translation and Interpreting [52 papers by 57 authors, 3

on lexicographic topics].

Lexicographical Society of Shanghai ed. (1987) Cishu lunji: Shanghaishi cishu xuehui lunwen xuan [Selected Papers of

the Lexicographical Society of Shanghai]. Shanghai: Knowledge Press [… papers by … authors].

Lorenzo, Ramón ed. (1988) Coloquio de Lexicografía, 27 e 28 de febreiro e 1o marzo de 1986, Universidad de

Santiago de Compostela (Verba. Anexo 29). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia [… papers by …

authors].

LÜE, Shuxiang and HU, Sheng eds. (1996) Xiandai hanyu cidian xueshu yantaohui lunwenji [Proceedings of the

Colloquium on Modern Chinese Dictionaries, Ningbo 1993]. Beijing: The Commercial Press [… papers by …

authors].

Lurati, Ottavio and Stricker, Hans eds. (1982) Die schweizerischen Wörterbücher: Beiträge zu ihrer wissenschaftlichen

und kulturellen Bedeutung – Les vocabulaires nationaux suisses: Contributions à leur évaluation scientifique

et culturelle [Conference, Neuchâtel 1979]. Fribourg: Éditions Universitaires [14 papers by … authors].

Magay, Tamas and Zigány, Judit eds. (1990) BudaLEX '88 Proceedings [EURALEX3 Congress, Budapest 1988].

Budapest: Akadémiai Kiadó [61 papers by 88 authors].

Martin, Willy et al. eds. (1994) EURALEX '94 Proceedings [EURALEX6 Congress, Amsterdam 1994]. Amsterdam:

Vrije Universiteit [66 papers by 92 authors].

McArthur, Tom and Kernerman, Ilan eds. (1998) Lexicography in Asia [International Conference, Hong Kong 1997).

Tel Aviv: Password Publishers [12 papers by 14 authors].

McCalman, Iain ed. (1996) National Biographies and National Identity. A Critical Approach to Theory and Editorial

Practice [Conference, Canberra 1995]. Canberra: Australian National University Humanities Research Centre

[13 papers by 16 authors].

McDavid, Raven I. and Duckert, Audrey R. eds. (1973) Lexicography in English [International Colloquium, New York

1972] (Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 211). New York: New York Academy of Sciences

[40 papers by 43 authors].

Meder, Gregor and Dörner, Andreas eds. (1992) Worte, Wörter, Wörterbücher. Lexikographische Beiträge zum Essener

Linguistischen Kolloquium [1984-89] (Lexicographica. Series Maior 42). Tübingen: M. Niemeyer [12 papers

by 12 authors].

Mentrup, Wolfgang ed. (1982) Konzepte zur Lexikographie: Studien zur Bedeutungserklärung in einsprachigen

Wörterbüchern [3rd Lexicographic Colloquium, Mannheim 1981; cf. Henne 1979] (Reihe Germanistische

Linguistik 22). Tübingen: M. Niemeyer [9 papers by 8 authors].

Michell, Gillian ed. (1982) Papers of the Dictionary Society of North America 1979 [2nd DSNA Meeting, London

Ontario 1979]. London, Ontario: University of Western Ontario/DSNA [11 papers by 11 authors].

Minaeva, Ludmila V. ed. (1994) Dictionaries and Foreign Language Teaching. Proceedings of 4th Conference of

Moscow Association of Applied Linguistics 1993. Moscow: MGU/MAAL [40 papers by 46 authors].

Misra, Bal G. ed. (1980) Lexicography in India. Proceedings of the First National Conference on Dictionary Making in

Indian Languages, Mysore 1970. Mysore: Central Institute of Indian Languages [27 papers by 27 authors].

Mogensen, Jens E. et al. eds. (2000) Symposium on Lexicography IX [Copenhagen 1998] (Lexicographica. Series

Maior 103). Tübingen: M. Niemeyer [21 papers by 25 authors].

Moore, Bruce ed. (2001) Who’s Centric Now? The Present State of Post-Colonial Englishes [Conference of the

Australian National Dictionary Centre, Canberra 1999]. Sydney: Oxford University Press [15 papers by 16

authors].

Moser, Hugo et al. eds. (1976) Probleme der Lexikologie und Lexikographie [Conference of IdS, Mannheim 1975]

(Sprache der Gegenwart 39). Düsseldorf: Schwann [16 papers by 20 authors].

Murata, Minoru; Yamada, Shigeru; Tono, Yukio eds. (2003) Dictionaries and Language Learning: How Can

Dictionaries Help Human and Machine Learning? Papers Submitted to the 3rd ASIALEX Biennial

International Conference, Urayasu 2003. Urayasu: Meikai University & Asian Association for Lexicography

[5 plenaries, 40 papers, 18 symposium contributions and other items by 144 authors].

Nuccorini, Stefania ed. (2001) When a Torch Becomes a Candle: Variation in Phraseology [Selected Papers from the

4th International Symposium on Phraseology, Roma 2001; thematic issue of] Studi Italiani di Linguistica

Teorica e Applicata 30,2: 193-334 [Editorial introduction and 10 papers by 10 authors].

---------------------------- (2002) Phrases and Phraseology - Data and Descriptions [Selected Papers from the 4th

International Symposium on Phraseology, Roma 2001] (Linguistic Insights. Studies in Language and

Communication 5). Bern: P. Lang [Editorial introduction and 9 papers by 12 authors].

Oguibénine, Boris ed. (1998) Lexicography in the Indian and Buddhist Cultural Field: Proceedings of the Conference

at the University of Strasbourg, 25-27 April 1996. München: Bayerische Akademie der Wissenschaften […

papers by … authors].

Ooi, Vincent B.Y. et al. eds. (1995) Words in Asian Cultural Contexts [Proceedings of the 4th ASIALEX Conference,

Singapore 2005]. Singapore: National University of Singapore [3 plenary lectures and 93 papers by 122

authors].

Pakir, Anne ed. (1992) Words in a Cultural Context [Proceedings of Lexicography Workshop, Singapore 1991].

Singapore: UniPress [19 papers by 16 authors].

Pemberton, Richard and Tsang, Elza S.C. eds. (1993) Studies in Lexis [International Seminar, Hong Kong 1992]. Hong

Kong: The University of Science & Technology, Language Centre [12 papers by 13 authors].

Peters, Pam H. ed. (1990) Frontiers of Style: Proceedings of Style Councils 87 and 88 [Sydney]. Sydney: Macquarie

University D.R.C. [20 papers by 17 authors].

------------------- et al. eds. (2002) New Frontiers of Corpus Research. Papers from the 21st International Conference on

English Language Research on Computerized Corpora, Sydney 2000 (Language and Computers Series 36).

Amsterdam & New York: Editions Rodopi [21 papers by 26 authors, 3 on lexicographic topics].

Pijnenburg, Willy J.J. and de Tollenaere, Felicien eds. (1980) Proceedings of the Second International Round Table

Conference on Historical Lexicography [Leiden 1977]. Dordrecht: Foris [15 papers by 15 authors].

Pruvost, Jean ed. (1995) Les dictionnaires de langue. Méthodes et contenus [2nd Journée des dictionnaires, Cergy-

Pontoise 1994]. Paris: H. Champion? [… papers by … authors].

--------------------- (1997) Les dictionnaires de langue française et l’informatique [3rd Journée des dictionnaires, Cergy-

Pontoise 1995]. Paris: H. Champion? [… papers by … authors].

--------------------- (2001) Les dictionnaires de langue française. Dictionnaires d’apprentissage. Dictionnaires

spécialisés de la langue. Dictionnaires de spécialité [1st Journée des dictionnaires, Paris 1993] (Études de

lexicologie, lexicographie et dictionnairique 4). Paris: H. Champion [Editorial introduction, 3 indexes and 18

papers by 18 authors].

Pruvost, Jean and Guilpain-Giraud, Micheline eds. (2002) Pierre Larousse. Du Grand Dictionnaire au Petit Larousse

[Colloquium, Toucy dans l’Yonne 2000] (Lexica. Mots et Dictionnaires 10). Paris: H. Champion [Editorial

introduction, index and 14 sub-chapters by 13 authors].

Quemada, Bernard and Pruvost, Jean eds. (1998) Les Dictionnaires de l’Académie française et la lexicographie

institutionelle européenne. Actes du Colloque international, Paris 19… (Lexica. Mots et Dictionnaires 2). Paris:

H. Champion [… papers by … authors].

Rémi-Giraud, Sylvianna and Rétat, Pierre eds. (1996) Les mots de la nation [Seminar & colloquium, Lyon(?) 19..].

Lyon: Presses Universitaires de Lyon [20 papers by 22 authors].

Ruhstaller, Stefan and Prado Aragonés, Josefina eds. (2001) Tendencias en la investigación lexicográfica del español.

El diccionario como objeto de estudio lingüístico y didáctico [Congreso, Junta de Andalucía 1996]

(Collectanea 33). Huelva: Universidad de Huelva [… papers by … authors].

Ružička, Jozef and Poldauf, Ivan eds. (1973) Slovo a slovník. Zborník referátov z lexikologicko-lexikografickej

konferencie v Smoleniciach [Words and Dictionaries. Proceedings of Conference, Smolenice 1970]. Bratislava:

Vydavatel’stvo slovenskej akadémie vied [27 papers by … authors].

Sablayrolles, Jean-François ed. (2003) L’innovation lexicales [Colloquium, Limoges 2001] (Lexica. Mots et

Dictionnaires). Paris: H. Champion [Editorial introduction, index and 24 papers by 26 authors].

San Vicente, Felíx ed. (2006) Lessicografia bilingue e traduzione: Metodi, strumenti, approci attuali [Conference,

Forlí 2005]. Monza - Milano: Polimetrica [17 papers by 19 authors].

Scharnhorst, Jürgen ed. (2004) Sprachkultur und Lexikographie. Von der Forschung zur Nutzung von Wörterbüchern

[VFsS Conference, Berlin 2001] (Sprache. System und Tätigkeit 50). Frankfurt/M.: P. Lang [Introduction,

panel discussion and 16 papers by 19 authors].

Schildt, Joachim and Viehweger, Dieter eds. (1983) Die Lexikographie von heute und das Wörterbuch von morgen.

Analysen - Probleme - Vorschläge [Conference, Berlin 1982] (Linguistische Studien A-109). Berlin:

Akademie der Wissenschaften, Zentralinstitut für Sprachwissenschaft [26 papers by 27 authors].

Sibayan, Bonifacio and Newell, Leonard eds. (1994) Papers from the First Asia International Lexicography

Conference, Manila, Philippines 1992. Manila: Linguistic Society of the Philippines [34 papers by 31

authors].

Sinclair, John et al. eds. (1996) Corpus to Corpus: A Study of Translation Equivalence [Papers on Corpus Linguistics,

including the 1994 Malvern Workshop; thematic issue of] International Journal of Lexicography 9, 3: 171-

276 [5 papers by 5 authors].

Slotte, Peter et al. eds. (1999) Nordiske studier i leksikografi 4 [4th Conference of NFL, Esbo 1997]. Helsingfors:

Nordiska föreningen för lexikografi [… papers by … authors].

Snell-Hornby, Mary ed. (1988) ZüriLEX '86 Proceedings [2nd EURALEX Congress, Zürich 1986]. Tübingen: A.

Francke [45 papers by 51 authors].

------------------------- and Pöhl, Esther eds. (1989) Translation and Lexicography. Papers Read at the EURALEX

Colloquium Held at Innsbruck, 2-5 July 1987 (Special Paintbrush Monograph 16). Amsterdam: J. Benjamins

[in association with EURALEX and Northeast Missouri State University] [19 papers by 20 authors].

Svavarsdóttir, Ásta et al. eds. (1996) Nordiske studier i leksikografi 3 [3rd Conference of NFL, Reykjavik 1995].

Reykjavik: Nordisk forening for leksikografi [42 papers by 46 authors].

Szende, Thomas ed. (2000) Les dictionnaires bilingues. Méthodes et contenus [1st INALCO Journée on bilingual

lexicography, Paris 1998] (Études de lexicologie, lexicographie et dictionnairique 1). Paris: H. Champion [15

papers by 15 authors].

--------------------- ed. (2000) Approches contrastives en lexicographie bilingue [2nd INALCO Journée on bilingual

lexicography, Paris 1999] (Études de lexicologie, lexicographie et dictionnairique 2). Paris: H. Champion [31

papers by 31 authors].

--------------------- ed. (2003) Les écarts culturels dans les dictionnaires bilingues [3rd INALCO Journée on bilingual

lexicography, Paris 2000] (Études de lexicologie, lexicographie et dictionnairique 5). Paris: H. Champion [32

papers by 32 authors].

Thelen, Marcel and Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara eds. (1990) Translation and Meaning, Part 1. Proceedings of

the Maastricht Session of the International Duo Colloquium on ‘Translation and Meaning’, Maastricht 1990.

Maastricht: Euroterm Maastricht [32 papers by 35 authors, 4 on lexicographic topics].

----------------------------------------------------------------------- eds. (1996) Translation and Meaning, Part 3. Proceedings

of the Maastricht Session of the 2nd International Duo Colloquium on ‘Translation and Meaning’, Maastricht

1995. Maastricht: Hogeschool Maastricht [51 papers by 60 authors, 7 on lexicographic topics].

----------------------------------------------------------------------- eds. (2001) Translation and Meaning, Part 5. Proceedings

of the Maastricht Session of the 3rd International Duo Colloquium on ‘Translation and Meaning’, Maastricht

2000. Maastricht: Hogeschool Zuyd [44 papers by 46 authors, 8 on lexicographic topics].

Tomaszczyk, Jerzy and Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara eds. (1990) Meaning and Lexicography [International

Conference, Lódz 1985] (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe 28). Amsterdam: J. Benjamins [26

papers by … authors].

Tommola Hannu et al. eds. (1992) EURALEX '92 Proceedings [EURALEX5 Congress, Tampere 1992]. Tampere:

Yliopisto [2 volumes, 72 papers by 91 authors].

Walker, Donald E. et al. eds. (1995) Automating the Lexicon. Research and Practice in a Multilingual Environment

[International Workshop, Grosseto 1986]. Oxford: Oxford University Press [Introduction and 11 papers by 14

authors].

Weinbrot, Howard D. ed. (1972) New Aspects of Lexicography. Literary Criticism, Intellectual History and Social

Change. Riverside Conference on Lexicography [1970]. Carbondale IL: Southern Illinois University Press [9

papers by 9 authors]

Wiegand, Herbert E. ed. (1987) Theorie und Praxis des lexikographischen Prozesses bei historischen Wörterbüchern

[International Conference, Heidelberg 1986] (Lexicographica Series Maior 23). Tübingen: M. Niemeyer [18

papers by 18 authors].

Williams, Geoffrey and Vessier, Sandra eds. (2004) Proceedings of the Eleventh EURALEX International Congress,

Lorient, France, July 6-10, 2004. Lorient: Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université de Bretagne

Sud [108 papers by 170 authors].

Wilson, … et al. (2003) … (in Honour of Geoffrey Leech) [Proceedings of the 1st Conference on Corpus Linguistics,

Lancaster 2001]. …: P. Lang [… papers by … authors].

Zampolli, Antonio and Cappelli, Amedeo eds. (1984) The Possibilities and Limits of the Computer in Producing and

Publishing Dictionaries. Proceedings of the European Science Foundation Workshop, Pisa 1981 (Linguistica

Computazionale 3). Pisa: Giardini [20 papers by 21 authors].

ZENG, Dongjing ed. (2003) Shuangyu cidian yanjiu [Essays on Bilingual Lexicographical Research. Proceedings of the

5th National LSC Symposium on Bilingual Lexicography, Shanghai 2003]. Shanghai: Shanghai Foreign

Language Education Press [53 papers by 53 authors].

Zettersten, Arne and Hjørnager Pedersen, Viggo eds. (1996) Symposium on Lexicography VII [Copenhagen 1994]

(Lexicographica. Series Maior 76). Tübingen: M. Niemeyer [18 papers by 21 authors].

--------------------- et al. eds. (1998) Symposium on Lexicography VIII [Copenhagen 1996] (Lexicographica. Series

Maior 90). Tübingen: M. Niemeyer [22 papers by 24 authors].

Zgusta, Ladislav ed. (1980) Theory and Method in Lexicography: Western and Non-western Perspectives [DSNA/LSA

Conference, Urbana IL 1978]. Columbia SC: Hornbeam Press [10 papers by 10 authors].

ZHANG, Boran ed. (1993) Shuangyu cidian yanjiu [Bilingual Lexicographical Studies. Proceedings of Symposium on

Bilingual Lexicography, Nanjing 1992]. Beijing: The Commercial Press [20 papers by 26 authors].

ZHANG, Boran and WEI, Xiangqing eds. (2001) Shuangyu cidianxue lunji [Essays on Bilingual Lexicographical

Studies. Proceedings of the 4th National LSC Symposium on Bilingual Lexicography, Nanjing 2001]. Nanjing:

Jiangsu Educational Press [51 papers by 55 authors].

ZHANG, Houchen ed. (1994) Shuangyu cidian yanjiu [Bilingual Lexicographical Studies. Proceedings of 1st LSC

Symposium on Bilingual Lexicography, Dalian 1994]. Beijing: Higher Education Press [26 papers by 31

authors].

4 Festschrift volumes Các tập sách viết nhân dịp kỷ niệm nhân vật nào đó

Ágel, Vilmos et al. eds. (2002) Das Wort. Seine strukturelle und kulturelle Dimension. Festschrift für Oskar

Reichmann zum 65. Geburtstag. Tübingen: M. Niemeyer [Introduction and 18 papers by 20 authors, 3 on

lexicographic topics].

Aijmer, Karin and Altenberg, Bengt eds. (1991) English Corpus Linguistics. Studies in Honour of Jan Svartvik.

London: Longman [Introduction and 19 papers by 26 authors].

Allén, Sture et al. eds. (2001) Gäller stam, suffix och ord. Festskrift till Martin Gellerstam den 15 oktober 2001

(Meijerbergs Arkiv för svensk ordforskning 219). Göteborg: Göteborgs universitet, Meijerbergs institut för

svensk etymologisk forskning [36 papers by 38 authors, 8 on lexicographic topics].

Álvarez de Miranda, Pedro and Polo, José eds. (2002) Lengua y diccionarios. Estudios ofrecidos a Manuel Seco.

Madrid: Arco Libros [… papers by … authors].

Anderman, Gunilla and Rogers, Margaret eds. (1999) Word, Text, Translation: Liber Amicorum for Peter Newmark.

Clevedon: Multilingual Matters [Introduction, interview and 20 papers by 21 authors, 2 on lexicographic topics].

Antor, Heinz and Cope, Kevin L. eds. (1999) Intercultural Encounters: Studies in English Literatures. Essays

Presented to Rüdiger Ahrens on the Occasion of His Sixtieth Birthday. Heidelberg: Winter [… papers by …

authors].

Baker, Mona et al. eds. (1993) Text and Technology: In Honour of John Sinclair. Amsterdam: J. Benjamins [Introduction

and 17 papers by 17 authors, 2 on lexicographic topics].

Bammesberger, Alfred ed. (1985) Problems of Old English Lexicography. Studies in Memory of Angus Cameron

(Eichstätt Monographs on Language and Literature 15). Regensburg: Pustet [19 papers by 25 authors, 13 on

lexicographic topics].

Bauer, Laurie and Franzen, Christine eds. (1993) Of Pavlova, Poetry and Paradigms. Essays in Honour of Harry

Orsman. Wellington: Victoria University Press [28 papers by 28 authors, 4 on lexicographic topics].

Bernal, Elisenda and DeCesaris, Janet eds. (2006) Palabra por palabra. Estudios ofrecidos a Paz Battaner (IULA

Series monografies 10). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra [17 papers by 23 authors].

Bierbach, Mechtild et al. eds. (1998) Mélanges de lexicographie et de linguistique françaises et romanes dédiés à la

mémoire de Manfred Höfler (Travaux de Linguistique et de Philologie 35-36). Strasbourg-Nancy: Klincksieck

[… papers by … authors].

Blanke, Claudia ed. (1992) Language and Civilization. Essays in Honour of Otto Hietsch [2 volumes]. Bern: Lang [100

papers by 104 authors, 12 on lexicographic topics].

Boenig, Robert and Davis, Kathleen eds. (2000) Manuscript, Narrative and Lexicon. Essays on Literary and Cultural

Transmission in Honor of Whitney F. Bolton. Lewisburg PA: Bucknell University Press and London:

Associated University Press [11 papers by 11 authors, 1 on a lexicographic topic].

Botha, Willem ed. (2003) ‘n Man wat Beur. Huldigingsbundel vir [A Man Who Strives. A Tribute to] Dirk van

Schalkwyk. Stellenbosch: Buro van die WAT [Personal tributes and 23 papers by 24 authors, all on lexicographic

topics].

Bowker, Lynne ed. (2006) Lexicography, Terminology, and Translation: Text-based Studies in Honour of Ingrid

Meyer. Ottawa: University of Ottawa Press [16 chapters by 20 authors].

Burton, T.L. and Burton, Jill eds. (1988) Lexicographical and Linguistic Studies in Honour of Geoge W. Turner. Cambridge:

D.S. Brewer [19 papers by 20 authors, 6 on lexicographic topics].

Candel, Danielle et al. eds. (1994) Termes et textes. Hommage à Bernard Quemada. (Special issue of Meta 39,4). Les

Presses de l’Université de Montréal [Introduction and 26 papers by 28 authors, 15 on lexicographic topics].

Clark, J.E. ed. (1985) The Cultivated Australian. Festschrift in Honour of Arthur Delbridge (Beiträge zur Phonetik und

Linguistik 48). Hamburg: H. Buske [38 papers by 42 authors, 8 on lexicographic topics].

Congleton, J.E., Gates, J. Edward and Hobar, Donald eds. (1979) Papers on Lexicography in Honor of Warren N.

Cordell. Terre Haute IN: Indiana State University & Dictionary Society of North America [12 papers by …

authors].

Cormier, Monique C. et al. eds. (2004) Les dictionnaires Le Robert. Genèse et évolution [Hommage à Josette Rey-

Debove et à Alain Rey]. Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal [Introduction and 11 papers by 14

authors].

Corréard, Marie-Hélène ed. (2002) Lexicography and Natural Language Processing. A Festschrift in Honour of B.T.

Sue Atkins. Grenoble: EURALEX [12 papers by 13 authors, all on lexicographic topics].

Davies, Máire C. et al. eds. (2001) ‘Proper Words in Proper Places’. Studies in Lexicology and Lexicography in

Honour of William Jervis Jones (Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik 400). Stuttgart: H. Heinz [21 papers by

21 authors, 2 on lexicographic topics].

De Schaetzen, Caroline ed. (2004) Terminologie et société [for Ad Hermans]. Paris: La Maison du Dictionnaire [9

papers by 9 authors].

Dollerup, Cay ed. (2004) Worlds of Words. A Tribute to Arne Zettersten [thematic issue 3:1 of Nordic Journal of

English Studies]. …: … [… papers by … authors].

Dyhr, Mogens and Olsen, Jørgen eds. (1987) Festschrift für Karl Hyldgaard-Jensen zum 70. Geburtstag am 3. Februar

1987 (Kopenhagener Beiträge zur Germanistischen Linguistik 3). Copenhagen: C.A. Reitzel [… papers by …

authors, 3 on lexicographic topics].

Falkner, Wolfgang and Schmidt, Hans-Jörg eds. (1999) Words, Lexemes, Concepts – Approaches to the Lexicon.

Studies in Honour of Leonhard Lipka. Tübingen: G. Narr [34 papers by 34 authors, 4 on lexicographic topics].

Fjeld, Ruth V. and Wangensteen, Boye eds. (1998) Normer og regler. Festskrift til Dag Gundersen 15. januar 1998.

Oslo: Kunnskapsforlaget/NFL [26 papers by 26 authors, 15 on lexicographic topics].

Flood, John L., Yeandle, David N. and Davies, Máire C. eds. (2001) Proper Words in Proper Places. Studies in

Lexicology and Lexicography in Honour of William Jervis Jones (Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik 400).

Stuttgart: H.-D. Heinz [… papers by … authors].

Friebertshäuser, Hans ed. (1976) Dialektlexikographie: Berichte über Stand und Methoden deutscher Dialektwörterbücher.

Festgabe für Luise Berthold zum 85. Geburtstag (Beihefte der Zeitschrift für Dialektologie und

Linguistik 17). Wiesbaden: F. Steiner [… papers by … authors].

Gellerstam, Martin ed. (1988) Studies in Computer-Aided Lexicology [for Sture Allén] (Data Linguistica 18). Stockholm:

Almqvist & Wiksell International [15 papers by 16 authors, 7 on lexicographic topics].

Götz, Dieter and Herbst, Thomas eds. (1984) Theoretische und praktische Probleme der Lexikographie. Günther

Haensch zum 60. Geburtstag. München-Ismaning: M. Hueber [16 papers by 16 authors, 14 on lexicographic

topics].

Hall, Joan H. et al. eds. (1992) Old English and New: Studies in Language and Linguistics in Honor of Frederic G.

Cassidy. New York: Garland [27 papers by 28 authors, 7 on lexicographic topics].

Heffer, Chris and Sauntson, Helen eds. (2000) Words in Context: A Tribute to John Sinclair on His Retirement.

[Birmingham] ELR Discourse Analysis Monograph No. 18 [CD-ROM publication: 20 papers by 21 authors].

Herbst, Thomas et al. eds. (2004) Lexikographie, ihre Basis- und Nachbarwissenschaften. (Englische) Wörterbücher

zwischen ‘common sense’ und angewandter Theorie [for Dieter Götz on his 60th Birthday] (Lexicographica

Series Maior 118). Tübingen: M. Niemeyer [Preface and 13 papers by 14 authors].

Hock, Hans H. ed. (1997) Historical, Indo-European, and Lexicographical Studies. A Festschrift for Ladislav Zgusta

on the Occasion of His 70th Birthday (Trends in Linguistics. Studies and Monographs 90). Berlin & New York:

Mouton-De Gruyter [… papers by … authors].

Höfler, Manfred et al. eds. (1979) Festschrift Kurt Baldinger zum 60. Geburtstag [2 volumes]. Tübingen: M. Niemeyer

[… papers by … authors].

Hoinkes, U. ed. (1995) Panorama der lexikalischen Semantik. Thematische Festschrift aus Anlaß des 60. Geburtstags

von Horst Geckeler. Tübingen: M. Niemeyer [… papers by … authors].

Holmes, Urban T. and Scholberg, Kenneth R. eds. (1964) essays Presented to Honor Alexander Herman Schutz.

French and Provençal Lexicography. Columbus OH: Ohio State University Press [… papers by … authors].

HUANG, Jianhua (2000) Cidianxue yanjiu [Selected Papers on Lexicography by HUANG Jianhua] (Collections of

Works by Ph.D. Supervisors at Guangdong University of Foreign Studies Vol. 2). Guangzhou: World Publishing

Corporation.

Hyldgaard-Jensen, Karl and Hjørnager Pedersen, Viggo eds. (1994) Symposium on Lexicography VI [1992; for Arne

Zettersten] (Lexicographica. Series Maior 57). Tübingen: M. Niemeyer [21 papers by 22 authors, all on

lexicographic topics].

James, Gregory ed. (1989) Lexicographers and Their Works [for R.R.K. Hartmann]. Exeter: University of Exeter Press

[19 papers by 19 authors, all on lexicographic topics].

James, Gregory ed. (1994) Meeting Points in Language Studies. A Festschrift for MA Tailai. Hong Kong: The Hong

Kong University of Science and Technology, Language Centre & Jilin University of Technology, Division of

Foreign Languages [13 papers by 17 authors, 3 on lexicographic topics].

Kachru, Braj B. and Kahane, Henry eds. (1995) Cultures, Ideologies, and the Dictionary. Studies in Honor of Ladislav

Zgusta (Lexicographica Series Maior 64). Tübingen: M. Niemeyer [36 papers by 36 authors, all on

lexicographic topics].

Kartashkova, Faina I. ed. (2006) Anglijskaja leksikografija: Formirovanie, rasvitie, sovremennoe sostojanie. Yubileijnyj

sbornik naychnykh statej [Festschrift in Honour of Olga Karpova]. Ivanovo: Ivanovo State University [15

papers by 16 authors, all on lexicographic topics, plus lists of publications and theses supervised by the

dedicatee].

Kay, Christian J. and Sylvester, Louise M. eds. (2001) Lexis and Texts in Early English. Studies Presented to Jane

Roberts (Costerus New Series 133). Amsterdam & Atlanta GA: Editions Rodopi [Editorial tribute, Bibliography,

plus 19 papers by 21 authors, 6 on lexicographic topics].

Konerding, Klaus-Peter and Lehr, Andrea eds. (1997) Linguistische Theorie und lexikographische Praxis.

Symposiumsvorträge, Heidelberg 1996 [for H.E. Wiegand] (Lexicographica. Series Maior 82). Tübingen: M.

Niemeyer [17 papers by 18 authors, all on lexicographic topics].

Kramer, Undine ed. (2000) Lexikologisch-lexikographische Aspekte der deutschen Gegenwartssprache. Symposiumsvorträge,

Berlin 1997 [dedicated to Klaus-Dieter Ludwig] (Lexicographica Series Maior 101).

Tübingen: M. Niemeyer [12 papers by 12 authors].

Lenz, Katja and Möhlig eds. (2002) Of dyuersitie & chaunge of langage. Essays Presented to Manfred Görlach on the

Occasion of His 65th Birthday. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter [Editors’ introduction and 29 papers by

29 authors, 5 on lexicographic topics].

Luque Durán, Juan de Dios and Manjón Pozas, Francisco eds. (1997) Estudios de lexicología y creatividad lexica. III

Jornades internacionales sobre studio y enseñanza del léxico in memoriam Leocadio Martin Mingorance,

Granada 1996 (Serie Collectae). Granada: Método [… papers by … authors].

Macafee, C. and Macleod, Iseabail eds. (1987) The Nuttis Schell. Essays on the Scots Language [for A.J. Aitken].

Aberdeen: Aberdeen University Press [Introduction and 19 papers by 17 authors, 5 on lexicographic topics].

Mackenzie, J. Lachlan & Todd, Richard eds. (1989) In Other Words. Transcultural Studies in Philology, Translation,

and Lexicology Presented to Hans Heinrich Meier on the Occasion of His Sixty-fifth Birthday.

Dordrecht/Providence RI: Foris [26 papers by 28 authors, 4 on lexicographic topics].

Mattisson, Anki et al. eds. (2002) Alla ord är lika roliga. Festskrift till Lars Svensson 28 februari 2002. Stockholm:

Norstedts [16 papers by 17 authors, all on lexicographic topics].

McClure, J. Derrick ed. (1983) Scotland and the Lowland Tongue. Studies in the Language and Literature of Lowland

Scotland in Honour of David D. Murison. Aberdeen: Aberdeen University Press [… papers by … authors, … on

lexicographic topics].

Onuma, Toshihide et al. eds. (2004) Eigo Jisho no Sekai [The World of English Dictionaries, in Honour of Yoshiro

Kojima]. Tokyo: Sakuhin to shite no Jisho Kenkyukai [Dictionary Study Circle; introduction to and interview

with dedicatee, 12 papers by 12 authors, all on lexicographic topics].

Oshitari, Kinshiro et al. eds. (1988) Terasawa Yoshio kyoju kanreki kinen ronbunshu. Tokyo: Kenkyusha [42 papers by

42 authors, 5 on lexicographic topics].

Pöll, Bernhard and Reiner, Franz eds. (2002) Vocabula et vocabularia. Études de lexicologie et de (meta-)

lexicographie romanes en l’honneur du 60e anniversaire de Dieter Messner. Frankfurt: P. Lang [… papers by

… authors].

Salton-Puffer, C. and Ritt, N. eds. (1999) Words: Structure, Meaning, Function. A Festschrift for Dieter Kastovsky.

Berlin: Mouton de Gruyter [… papers by … authors].

Scholler, Harald and Reidy, John eds. (1973) Lexicography and Dialect Geography. Festgabe for Hans Kurath

(Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Beiheft Neue Folge No. 9). Wiebaden: F. Steiner [… papers by …

authors, 6 on lexicographic topics].

Schuth, Andreas J., Horner, Kristine and Weber, Jean Jacques eds. (2005) Life in Language. Studies in Honour of

Wolfgang Kühlwein. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier [21 papers by 24 authors, 7 of lexicographic

relevance].

Siefken, Hinrich and Bushell, Anthony eds. (2003) Experiencing Tradition. Essays of Discovery. In Memory of Keith

Spalding (1913-2002). York: W. Sessions [Preface, Introduction, Biography, Bibliography and 36 papers by 37

authors, 4 on lexicographic topics].

Somers, Harold ed. (1996) Terminology, LSP and Translation Studies in Language Engineering in Honour of Juan C.

Sager (Benjamins Translation Library 18). Amsterdam: J. Benjamins […papers by … authors].

Stanley, Eric G. and Hoad, Terence F. eds. (1988) Words for Robert Burchfield’s Sixty-Fifth Birthday. Cambridge:

D.S. Brewer [1 poem and 15 papers by 16 authors, 12 on lexicographic topics].

Strevens, Peter ed. (1978) In Honour of A.S. Hornby. Oxford: Oxford University Press [17 papers and tributes by 19

authors, 5 on lexicographic topics].

Svensson, Lars et al. eds. (1993) Ord och lexikon. Festskrift till Hans Jansson 10 juni 1993. Stockholm: Norstedts [14

papers by 14 authors, all on lexicographic topics].

Takebayashi, Shigeru et al. eds. (1992) Sekai no jisho [Dictionaries of the World. Lectures in Honour of Katsumi

Iwasaki]. Tokyo: Kenkyusha [25 papers by 25 authors].

Tamba-Mecz, Irène ed. (1987) Études de lexicologie, lexicographie et stylistique. Offertes en hommage à Georges

Matoré, Professeur honoraire à l’Université de Paris-Sorbonne, par ses collèges et ses élèves (Bibliothèque de

l’information grammaticale). Paris: Société pour l’Information Grammaticale [… papers by … authors].

Van Sterkenburg, Piet G.J. et al. eds. (1977) Lexicologie: Een bundel opstellen voor F. de Tollenaere ter gelegendheid

van zijn 65e verjaardag door vrienden en vakgenoten. Groningen: Wolters-Noordhoff [… papers by … authors,

9 on lexicographic topics].

5 Publications based on research dissertations: Các xuất bản phẩm dựa trên những luận văn nghiên cứu

Al-Kasimi, Ali M. (1977) Linguistics and Bilingual Dictionaries. Leiden: Brill.

Antia, Bassey E. (2000) Terminology and Language Planning: An Alternative Framework of Practice and Discourse

(Terminology and Lexicography Research and Practice 2). Amsterdam: J. Benjamins.

Balode, Ineta (2002) Deutsch-lettische Lexikographie (Lexicographica. Series Maior 111). Tübingen: M. Niemeyer.

Barnbrook, Geoffrey (2002) Defining Language. A Local Grammar of Definition Sentences (Studies in Corpus

Linguistics 11). Amsterdam: J. Benjamins.

Battenburg, John D. (1991) English Monolingual Learners' Dictionaries. A User-oriented Study (Lexicographica.

Series Maior 39). Tübingen: M. Niemeyer.

Benson, Phil (2001) Ethnocentrism and the English Dictionary (Routledge Studies in the History of Linguistics 3).

London: Routledge.

Bray, Laurent (1986) César-Pierre Richelet (1626-1698): biographie et oeuvre lexicographique (Lexicographica Series

Maior 15). Tübingen: M. Niemeyer.

Burkett, Eva M. (1979) American Dictionaries of the English Language before 1861. Metuchen NJ: Scarecrow Press.

Busse, Ulrich (1993) Anglizismen im Duden: eine Untersuchung zur Darstellung englischen Wortguts in den Ausgaben

des Rechtschreibdudens von 1880-1980 (Reihe Germanistische Linguistik 139). Tübingen: M. Niemeyer.

Butina-Koller, Ekaterina (2005) Kollokationen im zweisprachigen Wörterbuch. Zur Behandlung lexikalischer

Kollokationen in allgemeinsprachlichen Wörterbüchern des Sprachenpaares Französisch/Russisch (Lexicographica.

Series Maior 124). Tübingen: M. Niemeyer.

Cheon, Mi-Ae (1998) Zur Konzeption eines phraseologischen Wörterbuchs für den Fremdsprachler. Am Beispiel

Deutsch-Koreanisch (Lexicographica. Series Maior 89). Tübingen: M. Niemeyer.

Creswell, Thomas J. (1975) Usage in Dictionaries and Dictionaries of Usage (Publications of the American Dialect

Society 63-64). University AL: University of Alabama Press.

Diab, Turki (1990) Pedagogical Lexicography (Lexicographica. Series Maior 31). Tübingen: M. Niemeyer.

Dolezal, Fredric T. (1985) Forgotten but Important Lexicographers: John Wilkins and William Lloyd. A Modern

Approach to Lexicography before Johnson (Lexicographica. Series Maior 4). Tübingen: M. Niemeyer.

Dziemianko, Anna (2006) User-friendliness of Verb Syntax in Pedagogical Dictionaries of English (Lexicographica.

Series Maior 130). Tübingen: M. Niemeyer.

Eddy, Treve (2002) A Critical Assessment of the Lexical and Factual Content of ‘A New General English Dictionary’ of

Dyche and Pardon (11th Edition, 1760) in Relation to Its Intended Readership. Exeter: University of Exeter

Ph.D. [unpublished Dissertation].

Fejér, Rita (1995) Zur Geschichte der deutsch-ungarischen und ungarisch-deutschen Lexikographie. Von der

Jahrhundertwende bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges (Lexicographica. Series Maior 60). Tübingen: M.

Niemeyer.

Fernando, Chitra (1996) Idioms and Idiomaticity (Describing the English Language). Oxford: University Press.

Fontenelle, Thierry (1997) Turning a Bilingual Dictionary into a Lexical-Semantic Database (Lexicographica. Series

Maior 79). Tübingen: M. Niemeyer.

Fraczek, Agnieszka (1999) Zur Geschichte der deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Lexikographie (1772-1868)

(Lexicographica. Series Maior 93). Tübingen: M. Niemeyer.

Fuentes Morán, Maria (1997) Gramática en la lexicografía bilingüe (Lexicographica. Series Maior 81). Tübingen: M.

Niemeyer.

Gates, J. Edward (1972) An Analysis of the Lexicographic Resources Used by American Biblical Scholars Today (SBL

Dissertation Series 8). Missoula MT: Society of Biblical Literature.

Hahn, Marion (2002) Die Synonymenlexikographie vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Heidelberg: Winter.

Hayashi, Tetsuro (1978) The Theory of English Lexicography 1530-1791 (Amsterdam Studies in the History of the

Language Sciences III: 18). Amsterdam: J. Benjamins.

Heinz, Michaela (1993) Les locutions figurées dans le ‘Petit Robert’. Description critique de leur traitement et

propositions de normalisation (Lexicographica. Series Maior 49). Tübingen: M. Niemeyer.

Hernández, Humberto (1989) Los diccionarios de orientación escolar (Lexicographica. Series Maior 28). Tübingen: M.

Niemeyer.

Heuberger, Reinhard (2000) Monolingual Dictionaries for Foreign Learners of English: A Constructive Evaluation of

the State-of-the-Art Reference Works in Book Form and on CD-ROM (Austrian Studies in English 87). Vienna:

Braumüller.

Hollós, Zita (2004) Lernerlexikographie: syntagmatisch. Konzeption für ein deutsch-ungarisches Lernerwörterbuch

(Lexicographica. Series Maior 116). Tübingen: M. Niemeyer.

Howarth, Peter A. (1996) Phraseology in English Academic Writing. Some Implications for Language Learning and

Dictionary Making (Lexicographica. Series Maior 75). Tübingen: M. Niemeyer.

Humblé, Philippe (2001) Dictionaries and Language Learners. Frankfurt: Haag & Herchen.

Jehle, Günter (1990) Das englische und französische Lernerwörterbuch in der Rezension (Lexicographica. Series Maior

30). Tübingen: M. Niemeyer.

Kammerer, Matthias (2000) Lemmazeichentypen für deutsche Verben: eine lexikologische und metalexikographische

Untersuchung (Lexicographica. Series Maior 104). Tübingen: M. Niemeyer.

Kilgarriff, Adam (1992) Polysemy. Lewis: University of Sussex [unpublished D.Phil. thesis].

Lindesay, Andrew H. (2001) The Articulation of Knowledge. The Typographic Design of Dictionaries. London: College

of Printing [unpublished M.A. dissertation].

McCorduck, Edward S. (1993) Grammatical Information in ESL Dictionaries (Lexicographica. Series Maior 48).

Tübingen: M. Niemeyer.

Meyer, Erwin (1962) Sekundäre Motivation. Untersuchungen zur Volksetymologie und verwandten Erscheinungen im

Englischen. Köln: Universität [unpublished Ph.D. dissertation]

Mittmann, Brigitta (forthcoming) Prefabs im gesprochenen britischen und amerikanischen Englisch/Phraseologische

und kollokationelle Cluster im Englischen: Unterschiede zwischen britischem und amerikanischem English. …:

Miyoshi, Kusujiro (2007) Johnson’s and Webster’s Verbal Examples. With Special Reference to Exemplifying Usage in

Dictionary Entries (Lexicographica. Series Maior 132). Tübingen: M. Niemeyer.

Müllich, Harald (1990) “Die Definition is blöd!” Herübersetzen mit dem einsprachigen Wörterbuch. Das französische

und englische Lernerwörterbuch in der Hand der deutschen Schüler (Lexicographica. Series Maior 37).

Tübingen: M. Niemeyer.

Nakamoto, Kyohei (1994) Establishing Criteria for Dictionary Criticism: A Checklist for Reviewers of Monolingual

English Learners’ Dictionaries. Exeter: University of Exeter M.A. [unpublished Dissertation].

Nesi, Hilary (2000) The Use and Abuse of EFL Dictionaries. How Learners of English as a Foreign Language Read

and Interpret Dictionary Entries (Lexicographica. Series Maior 98). Tübingen: M. Niemeyer.

Papachristos, Evthymios C. (1990) Die deutsch-neugriechische Lexikographie von 1796 bis 1909 (Lexicographica.

Series Maior 32). Tübingen: M. Niemeyer.

Pearson, Jennifer (1998) Terms in Context (Studies in Corpus Linguistics 1). Amsterdam: J. Benjamins.

Picone, Michael D. (1996) Anglicisms, Neologisms and Dynamic French. Amsterdam: J. Benjamins.

Pinnavaia, Laura (2001) The Italian Borrowings in the Oxford English Dictionary. A Lexicographical, Linguistic and

Cultural Analysis. Roma: Bulzoni.

Piotrowski, Tadeusz (1994) Problems in Bilingual Lexicography. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu

Wroclawskiego.

Ripfel, Martha (1989) Wörterbuchkritik. Eine empirische Analyse von Wörterbuchrezensionen (Lexicographica. Series

Maior 29). Tübingen: M. Niemeyer.

Rothe, Ulrike (2001) Das einsprachige Wörterbuch in seinem soziokulturellen Kontext. Gesellschaftliche und

sprachwissenschaftliche Aspekte in der Lexikographie des Englischen und des Französischen (Lexicographica.

Series Maior 108). Tübingen: M. Niemeyer.

Seemann, Iris (1993) Die Semantik des Unbekannten: historische Bedeutungswörterbücher im 19. Jahrhundert:

Schmitthenner und Weigand (Reihe Germanistische Linguistik 143). Tübingen: M. Niemeyer.

Spree, Ulrike (2000) Das Streben nach Wissen. Eine vergleichende Gattungsgeschichte der populären Enzyklopädie in

Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert (Communicatio Series 24). Tübingen: M. Niemeyer.

Stark, Martin P. (1990) Dictionary Workbooks. A Critical Evaluation of the Dictionary Workbooks for the Foreign

Learner (Exeter Linguistic Studies 16). Exeter: University of Exeter Press [out of print].

-------------------- (1999) Encyclopedic Learners’ Dictionaries: A Study of Their Design Features from the User

Perspective (Lexicographica. Series Maior 92). Tübingen: M. Niemeyer.

Stavrou, Christopher (1965) Present Status and Present Problems of Spanish Monolingual Lexicography. Philadelphia

PA: University of Pennsylvania [unpublished Dissertation].

Steger, Stewart A. (1913) American Dictionaries. Baltimore MD: J. H. Furst.

Steiner, Roger J. (1970) Two Centuries of Spanish and English Bilingual Lexicography, 1590-1800 (Janua Linguarum.

Series Practica 108). The Hague: Mouton.

Storrer, Angelika (1992) Verbvalenz: theoretische und methodische Grundlagen ihrer Beschreibung in

Grammatographie und Lexikographie (Reihe Germanistische Linguistik 126). Tübingen: M. Niemeyer.

Szczepaniak, Renata (2006) The Role of Dictionary Use in the Comprehension of Idiom Variants (Lexicographica.

Series Maior 131). Tübingen: M. Niemeyer.

Tancke, Gunnar (1984) Die italienischen Wörterbücher von den Anfängen bis zum Erscheinen des 'Vocabolario degli

Accademici della Crusca' (1612) (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie 198). Tübingen: M.

Niemeyer.

Ten Hacken, Pius (1994) Defining Morphology. A Principled Approach to Determining the Boundaries of

Compounding, Derivation, and Inflection. Hildesheim: G. Olms.

Thumb, Jenny (Yin Fun) (2004) Dictionary Look-up Strategies and the Bilingualised Learner’s Dictionary. A Thinkaloud

Study (Lexicographica. Series Maior 117). Tübingen: M. Niemeyer.

Toconita, Michael J. (1964) Three Problems of Contemporary French Monolingual Lexicography. Philadelphia PA:

University of Pennsylvania [unpublished Dissertation].

Verhoeven, Ursula (1984) Grillen, Kochen, Backen im Alltag und im Ritual Altägyptens: ein lexikographischer Beitrag.

Bruxelles: Fondation Egyptologique Reine Elisabeth.

WANG, Weiwei (2001) Zweisprachige Fachlexikographie. Benutzungsforschung, Typologie und mikrostrukturelle

Konzeption (Angewandte Sprachwissenschaft 8). Frankfurt. P. Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.

Wegner, Immo (1985) Frame-Theorie in der Lexikographie. Untersuchungen zur theoretischen Fundierung und computergestützten

Anwendung kontextueller Rahmenstrukturen für die lexikographische Repräsentation von Substantiven

(Lexicographica. Series Maior 10). Tübingen: M. Niemeyer.

West, Jonathan (1989) Lexical Innovation in Dasypodius’ Dictionary: a Contribution to the Study of the Development

of the Early Modern German Lexicon Based on Petrus Dasypodius’ Dictionarium Latinogermanicum,

Strassburg 1536 (Studia Linguistica Germanica 24). Berlin: W. de Gruyter.

Wingate, Ursula (2002) The Effectiveness of Different Learner Dictionaries. An Investigation into the Use of

Dictionaries for Reading Comprehension by Intermediate Learners of German (Lexicographica. Series Maior

112). Tübingen: M. Niemeyer.

YONG, Heming and PENG, Jing (2007) Bilingual Lexicography from a Communicative Perspective (Terminology and

Lexicography Research and Practice 9). Amsterdam: J. Benjamins.

Yüksekkaya, Hadi Y. (1998) Die deutsch-türkische Lexikographie. Eine metalexikographische Untersuchung der

allgemeinen großen Wörterbücher (Lexicographica. Series Maior 85). Tübingen: M. Niemeyer.

ZHANG, Yihua (2002) Yuyixue yu cidian shiyi [Semantics and Lexicographical Definition]. Shanghai: Shanghai

Lexicographical Publishing House.

Zöfgen, Ekkehard (1994) Lernerwörterbücher in Theorie und Praxis (Lexicographica. Series Maior 59). Tübingen: M.

Niemeyer.

6 Other monographs and collections: Các chuyên khảo và sưu tập khác

Adams, Michael ed. (2002) The Middle English Dictionary and Historical Lexicography [thematic volume of

Dictionaries 23 2002]. Madison WI: DSNA [Introduction and 11 papers by 11 authors].

Agirre, E. and Edmonds, P. eds. (2006) Word Sense Disambiguation. Algorithms and Applications. Dordrecht: Springer

[… papers by … authors].

Ahumada, Ignacio (1989) Aspectos de lexicografía teórica. Aplicaciones al Diccionario de la Real Academia Española

(Estudios de Lengua Española 1). Granada: Universidad de Granada.

Algeo, John ed. (1995) Neology Forum [thematic volume of Dictionaries 16 1995]. Cleveland OH: DSNA [Preface and

10 papers by 12 authors].

Altenberg, Bengt and Granger, Sylviane eds. (2002) Lexis in Contrast: Corpus-based Approaches. Amsterdam: J.

Benjamins [… papers by … authors].

Alvar Ezquerra, Manuel ed. (1996) Estudios de historia de la lexicografía del español. Málaga: Universidad de Málaga

[10 papers by 10 authors].

------------------------------ (2002) De antiguos y nuevos diccionarios del español. Madrid: Arco-Libros.

Alvar Ezquerra, Manuel and Corpas Pastor, Gloria eds. (1998) Diccionarios, frases, palabras (Estudios y ensayos 26).

Málaga: Universidad de Málaga [… papers by … authors].

Alvarez de la Granja, M. and González Seoane, E.X. eds. (2003) A estandardización do léxico. Santiago de

Compostela: Consello da Cultura Galega, Instituto da Lingua Galega [… papers by … authors].

Amato, Antonio et al. (1988) Lessicografi e lessicografia. Rassegna storica, filologica e critica del panorama inglese e

americano, dalle origini al secolo XIX (Linguistica applicata e glottodidattica N.S. 14). Roma: Bulzoni.

Apresjan, Juri (2000) Systematic Lexicography [translated by Kevin Windle]. Oxford: Oxford University Press.

Arnaud, Pierre J.L. and Béjoint, Henri eds. (1992) Vocabulary and Applied Linguistics. London: Macmillan [Introduction

and 17 papers by 22 authors, 3 on lexicographic topics].

Atkins, B.T. Sue ed. (1998) Using Dictionaries. Studies of Dictionary Use by Language Learners and Translators

(Lexicographica. Series Maior 88). Tübingen: M. Niemeyer [8 papers by 8 authors].

-------------------- and Zampolli, Antonio eds. (1994) Computational Approaches to the Lexicon. Oxford: University

Press [Introduction and 15 papers by 24 authors].

Augst, Gerhard et al. eds. (1997) Rechtschreibwörterbücher im Test. Subjektive Einschätzungen, Benutzungserfolge und

alternative Konzepte (Lexicographica. Series Maior 78). Tübingen: M. Niemeyer [Preface, 13 chapters and

recommendations by 6 authors].

Austin, Peter K. ed. (1983) Papers in Australian Linguistics No. 15: Australian Aboriginal Lexicography (Pacific

Linguistics Series A No. 66). Canberra: Australian National University [10 papers by 12 authors].

Ayala Castro, Marta C. ed. (2001) Diccionarios y enseñanza (Ensayos y documentos 45). Alcalá de Henares:

Universidad de Alcalá [… papers by … authors].

Bahns, Jens (1996) Kollokationen als lexikographisches Problem. Eine Analyse allgemeiner und spezieller Lernerwörterbücher

des Englischen (Lexicographica. Series Maior 74). Tübingen: M. Niemeyer.

Bailey, Richard W. (1991) Images of English: A Cultural History of the Language. Ann Arbor MI: University of

Michigan Press.

Barz, Irmhild and Schröder, Marianne eds. (1996) Das Lernerwörterbuch Deutsch als Fremdsprache in der Diskussion.

Heidelberg: C. Winter [Introduction and 13 papers by 16 authors].

Bate, W.J. (1978) Samuel Johnson. London: Chatto & Windus.

Baunebjerg Hansen, Gitte (1990) Artikelstruktur im zweisprachigen Wörterbuch. Überlegungen zur Darbietung von

Übersetzungsäquivalenten im Wörterbuchartikel (Lexicographica. Series Maior 35). Tübingen: M. Niemeyer.

Béjoint, Henri and Thoiron, Philippe eds. (1996) Les dictionnaires bilingues (Champs linguistiques). Louvain: Aupelf-

Uref/Duculot [12 chapters by 13 authors].

Beni, Paolo (1612) L’Anticrusca, overo il paragone dell’Italiana lingua. Padova: B. Martini [reprint ed. G. Casagrande.

Firenze: Accademia della Crusca 1982, 1983].

Bergenholtz, Henning and Schaeder, Burkhard eds. (1979) Empirische Textwissenschaft: Aufbau und Auswertung von

Text-Corpora (Monographien zur Linguistik und Kommunikationswissenschaft 39). Königstein: Scriptor [17

papers by 18 authors].

Berkov, Valerij (1994/1997) Norvezhskaja leksikologija. St. Petersburg: Izdatel’stvo Sankt-Peterburgskogo Universiteta

[Norwegian translation, Norsk ordlære, published Oslo: Universitetsforlaget 1997].

Biber, Douglas, Conrad, Susan and Reppen, Randi eds. (1998) Corpus Linguistics: Investigating Language Structure

and Use. Cambridge: Cambridge University Press [19 chapters by 3 authors].

Bierbach, Mechtild (1997) Grundzüge humanistischer Lexikographie in Frankreich. Ideengeschichtliche und

rhetorische Rezeption der Antike als Didaktik. Tübingen & Basel: A. Francke.

Blair, David and Collins, Peter eds. (2001) English in Australia. Amsterdam: J. Benjamins [Introduction and 18 papers

by 25 authors, 5 of lexicographic relevance].

Boguraev, Branimir ed. (1991) Building a Lexicon [thematic issue of International Journal of Lexicography Vol. 4 No.

3]. Oxford: University Press [3 papers by 3 authors].

------------------------- and Briscoe, Ted eds. (1989) Computational Lexicography for Natural Language Processing.

New York NY: Wiley & London: Longman [Introduction and 9 chapters by 16 authors].

Boulanger, Jean-Claude (1986) Aspects de l'interdiction dans la lexicographie française contemporaine (Lexicographica.

Series Maior 13). Tübingen: M. Niemeyer.

------------------------------- (2003) Les inventeurs de dictionnaires. De l’’eduba’ des scribes mésopotamiens au

‘scriptorium’ des moines médiévaux. Ottawa: Les Presses de l’Université d’Ottawa.

------------------------------- and Cormier, Monique C. (2001) Le nom propre dans l’espace dictionnairique général.

Études de métalexicographie (Lexicographica. Series Maior 105). Tübingen: M. Niemeyer.

Braun, Peter et al. eds. (1990) Internationalismen. Studien zur interlingualen Lexikologie und Lexikographie (Reihe

Germanistische Linguistik 102). Tübingen: M. Niemeyer [9 chapters by 8 authors].

Braun, Peter et al. eds. (2003) Internationalismen II. Studien zur interlingualen Lekikologie und Lexikographie (Reihe

Germanistische Linguistik 246). Tübingen: M. Niemeyer [Introduction and 12 chapters by 11 authors].

Brausse, Ursula and Viehweger, Dieter, eds. (1992) Lexikontheorie und Wörterbuch. Wege der Verbindung von

lexikographischer Forschung und lexikographischer Praxis (Lexicographica. Series Maior 44). Tübingen: M.

Niemeyer [6 papers by 6 authors].

Bray, Laurent (2000) Matthias Kramer et la lexicographie du français en Allemagne au XVIIIe siècle. Avec une édition

des textes métalexicographiques de Kramer (Lexicographica. Series Maior 99). Tübingen: M. Niemeyer.

Bruton, Anthony ed. (1999) Lexical Reference Books [thematic issue of International Journal of Lexicography Vol. 12,

No. 1]. Oxford: University Press [Editorial introduction and 4 papers by 4 authors].

Burchfield, Robert ed. (1987) Studies in Lexicography. Oxford: Clarendon Press [10 papers by 10 authors].

----------------------- (1989) Unlocking the English Language. London: Faber & Faber.

Butler, Christopher S. ed. (1992) Computers and Written Texts (Applied Language Studies). Oxford: Blackwell [10

papers by 10 authors].

Calvi, M.V. and San Vincente, F. eds. (2003) Didáctica del léxico y nuevas tecnologías. Viareggio: M. Baroni […

papers by … authors].

Campos Souto, Mar and Pérez Pascual, José Ignacio eds. (2002) De historia de la lexicografía (Collección lingüística

4). Noia a Coruña: Toxosoutos [… papers by … authors].

Campoy Cubillo, M. Carmen and Safont Jordà, M. Pilar eds. (2004) Computer-mediated Lexicography in the Foreign

Language Learning Context (Col·lecció Filològics 18). Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat

Jaume I [Introduction plus 8 papers by 10 authors].

CAO, Congsun (2001) Cidian shiyi de guifanhua jincheng [A Course on Standardizing Lexicographic Definitions].

Shanghai: Shanghai Lexicographical Publishing House.

CHEN, Rong (2001) Zi-ci-cidian [Chinese Characters, Chinese Words, Chinese Dictionaries]. Shanghai:

Lexicographical Publishing House.

Chromá, Marta (2004) Legal Translation and the Dictionary (Lexicographica. Series Maior 122). Tübingen: M.

Niemeyer.

Civil, Miguel (2002) Mesopotamian Lexicography (Handbook of Oriental Studies, Part I). Leiden: Brill.

Coleman, Julie (2004) A History of Cant and Slang Dictionaries. Volume I: 1567-1785. Oxford: Oxford University

Press.

Corpas Pastor, Gloria ed. (2000) Las lenguas de Europa: estudios de fraseología, fraseografía y traducción (Serie

Interlingua). Granada: Comares [26 papers by 29 authors].

Cowie, Anthony P. ed. (1981) Lexicography and Its Pedagogic Applications [thematic issue of Applied Linguistics Vol.

2, No. 3]. Oxford: University Press [7 papers by 7 authors].

----------------------- ed. (1998a) A.S. Hornby, 1898-1998 [commemorative issue of International Journal of Lexicography

Vol. 11, No. 4]. Oxford: Oxford University Press [Introduction and 4 papers by 4 authors].

----------------------- ed. (1998b) Phraseology. Theory, Analysis, and Applications. Oxford: Clarendon Press

[Introduction and 9 papers by 12 authors].

Crystal, David ed. (1980) Eric Partridge in His Own Words [30 extracts from papers and studies by Partridge]. London:

A. Deutsch.

Delasalle, Simone and Rey, Alain eds. (1979) Dictionnaire, sémantique, et culture (thematic issue of Langue Française

43). Paris: Larousse [5 papers by 7 authors].

DANLEX-Group (1987) Descriptive Tools for Electronic Processing of Dictionary Data. Studies in Computational

Lexicography (Lexicographica. Series Maior 20). Tübingen: M. Niemeyer [7 chapters by 5 authors].

DeMaria, Robert (1986) Johnson’s Dictionary and the Language of Learning. Chapel Hill NC: University of North

Carolina Press.

Diaz Vera, Javier E. ed. (2002) A Changing World of Words: Studies on English Historical Lexicography, Lexicology

and Semantics. …: Rodopi [… papers …].

Dodd, W. Steven ed. (1995) A Survey of Spanish Lexicography/Panorama de la Lexicografía Española [thematic issue

of International Journal of Lexicography Vol. 8, No. 3]. Oxford: University Press [4 papers by 4 authors].

Dolezal, Fredric T. ed. (1989) The Dictionary as Text [thematic issue of International Journal of Lexicography Vol. 2,

No. 3]. Oxford: University Press [Introduction and 5 papers by 6 authors].

------------------------ ed. (1994) The Meaning of Definition [thematic issue of Lexicographica. International Annual Vol.

8/1992]. Tübingen: M. Niemeyer [Introduction and 9 papers by 8 authors].

------------------------ ed. (2001) Examples of Examples/Beispiele über Beispiele [thematic issue of Lexicographica.

International Annual Vol. 16/2000]. Tübingen: M. Niemeyer [Introduction and 6 papers by 6 authors].

Dostie, G. (2004) Pragmaticalisation et marqueurs discursifs. Analyse sémantique et traitement lexicographique.

Bruxelles: De Boeck-Duculot.

Dressler, Stephan and Schaeder, Burkhard eds. (1994) Wörterbücher der Medizin. Beiträge zur Fachlexikographie

(Lexicographica. Series Maior 55). Tübingen: M. Niemeyer [9 papers by 10 authors, plus introduction and

double bibliography].

Drosdowski, Günther et al. (1977/84) Nachdenken über Wörterbücher. Mannheim: Duden-Verlag [3 chapters by 3

authors].

Drude, Sebastian (2004) Wörterbuchinterpretation. Integrative Lexikographie am Beispiel des Guaraní (Lexicographica.

Series Maior 120). Tübingen: M. Niemeyer.

Evens, Martha Walton ed. (1988) Relational Models of the Lexicon. Representing Knowledge in Semantic Networks

(Studies in Natural Language Processing). Cambridge: Cambridge University Press [Introduction, 14 papers by

17 authors, 4 on lexicographic topics].

Eybl, Franz M. et al. eds. (1995) Enzyklopädien der frühen Neuzeit. Beiträge zu ihrer Erforschung. Tübingen: M.

Niemeyer [16 papers by 16 authors].

Farina, Donna M.T. ed. (1996) The Translational Equivalent in Bilingual Lexicography [thematic issue of

Lexicographica. International Annual Vol. 12 ‘96]. Tübingen: M. Niemeyer [6 papers by 6 authors].

Fellbaum, Christiane ed. (1998) WordNet: An Electronic Lexical Database. Cambridge MA: The MIT Press

[Introduction and 16 chapters by 24 authors].

Fontenelle, Thierry ed. (2000) Dictionaries, Thesauri and Lexical-Semantic Relations [thematic issue of International

Journal of Lexicography Vol. 13, No. 4]. Oxford: University Press [Introduction and 4 papers by 17 authors].

----------------------- ed. (2003) FrameNet and Frame Semantics [thematic issue of International Journal of

Lexicography Vol. 16, No. 3]. Oxford: Oxford University Press [Introduction, glossary and 5 papers by 11

authors].

Frawley, William ed. (1992-93) Forum on the Theory and Practice of Lexicography [thematic issue of Dictionaries No.

14 '92-93]. Cleveland OH: DSNA [Introduction, 9 papers and reply to discussion by 9 authors].

--------------------- et al. eds. (2002) Making Dictionaries. Preserving Indigenous Languages of the Americas. Berkeley:

University of California Press [Introduction and 16 papers by 23 authors].

Friebertshäuser, Hans ed. [with the assistance of Heinrich J. Dingeldein] (1986) Lexikographie der Dialekte. Beiträge

zu Geschichte, Theorie und Praxis (Reihe Germanistische Linguistik 59). Tübingen: M. Niemeyer [18 papers by

17 authors].

Galisson, Robert ed. (1983) Image et usage du dictionnaire [thematic issue of Etudes de linguistique appliquée Vol.

49]. Paris: Didier Erudition [7 papers by 8 authors].

Gallina, Annamaria (1959) Contributi alla storia della lessicografia Italo-Spagnolo dei secoli XVI e XVII (Bibliotheca

dell’Archivum Romanicum, Serie I.58). Firenze: Olschki.

Glatigny, Michel (1998) Les marques d’usage dans les dictionnaires français monolingues du XIXe siècle

(Lexicographica. Series Maior 91). Tübingen: M. Niemeyer.

Goebel, Ulrich et al. (1995) Versteckte lexikographische Information. Möglichkeiten ihrer Erschließung dargestellt am

Beispiel des Frühneuhochdeutschen Wörterbuchs (Lexicographica. Series Maior 65). Tübingen: M. Niemeyer.

Gotti, Maurizio (1999) The Language of Thieves and Vagabonds. 17th and 18th Century Canting Lexicography in

England (Lexicographica. Series Maior 94). Tübingen: M. Niemeyer.

Gove, Philip B. ed. (1967) The Role of the Dictionary. Indianapolis IN: Bobbs-Merrill [13 papers by 11 authors].

Granger, Sylviane ed. (1998) Learner English on Computer (Studies in Language and Linguistics Series). Harlow:

Addison-Wesley-Longman [15 papers by 20 authors].

Grefenstette, Gregory (1994) Explorations in Automatic Thesaurus Discovery. Dordrecht: Kluwer.

Grossman, F. and Tutin, A. eds. (2003) Les collocations. Analyse et traitement (Travaux et recherches en linguistique

appliquée). Amsterdam: Editions De Werelt [… papers by … authors].

Harras, Gisela et al. (1991) Wortbedeutungen und ihre Darstellung im Wörterbuch (Schriften des Instituts für deutsche

Sprache 3). Berlin: W. de Gruyter [4 contributions by 3 authors].

Hartmann, Reinhard R.K ed. (1999) Dictionaries in Language Learning. Recommendations, National Reports and

Thematic Reports from the TNP Sub-Project 9: Dictionaries. Website [F. U. Berlin] www.fuberlin.

de/elc/TNPproducts/SP9dossier.doc [21 reports by 22 authors].

Hayakawa, Isamu (1998) Nihon eigo jisho nenpyo [A Chronological Table of English Dictionaries Published in Japan].

Okazaki: Okazaki Gakuen Junior College.

---------------------- (2001) Methods of Plagiarism. A History of English-Japanese Lexicography. Tokyo: Jiyusha.

Hayashi, Tetsuro (1968) Eigo jisho hattatsushi [A History of English Lexicography]. Tokyo: Kaibunsha.

Heid, Ulrich (1997) Zur Strukturierung von einsprachigen und kontrastiven elektronischen Wörterbüchern (Lexicographica.

Series Maior 77). Tübingen: M. Niemeyer.

Heinz, Sabine (2002) Welsh Dictionaries in the Twentieth Century: A Critical Analysis (LINCOM Studies in Indo-

European Linguistics 21). Muenchen: LINCOM Europa.

Hess, Klaus et al. (1983) Maschinenlesbare deutsche Wörterbücher: Dokumentation, Vergleich, Integration (Sprache

und Information 6). Tübingen: M. Niemeyer [… chapters by 3 authors].

HUANG, Hongsen (1994) Baikequanshu bianzuan qiusuo [Exploring the Compilation of Encyclopedias]. Beijing:

Encyclopedia of China Publishing House.

HUANG, Jianhua et al. (1992) Ying, e, de, fa, xi, ri yuwen cidian yanjiu [Studies on the Dictionaries of Six Languages:

English, Russian, German, French, Spanish and Japanese]. Beijing: The Commercial Press.

Hüllen, Werner (1999) English Dictionaries 800-1700. The Topical Tradition. Oxford: Clarendon Press.

------------------- (2002) Collected Papers on the History of Linguistic Ideas [20 articles ed. by Michael M. Isermann]

(The Henry Sweet Society Studies in the History of Linguistics 8). Münster: Nodus/K. Dutz.

------------------- (2004) The History of Roget’s Thesaurus. Origins, Development, and Design. Oxford: Oxford

University Press.

------------------- ed. (2006) Onomasiological Dictionaries [thematic issue of Lexicographica. International Annual Vol.

21/2005]. Tübingen: M. Niemeyer [11 papers by 11 authors].

Hunston, Susan (2002) Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Hupka, Werner (1989) Wort und Bild. Die Illustrationen in Wörterbüchern und Enzyklopädien (Lexicographica. Series

Maior 22). Tübingen: M. Niemeyer.

Ilson, Robert F. ed. (1985) Dictionaries, Lexicography and Language Learning (ELT Documents Series 120). Oxford:

Pergamon Press in association with the British Council [Introduction and 14 papers by 15 authors].

Inukai, Morimasa (1999) Kindai kokugo jisho hennsanshi no kisoteki kenkyu [Basic Research on a Modern History of

Japanese Dictionary Compilation]. Tokyo: Kazamashobo.

Ishikawa, Shinichiro et al. eds. (2006) English Lexicography in Japan (The JACET Society of English Lexicography).

Tokyo:Taishukan [25 papers by 29 authors].

Iwasaki Kenkyukai [Iwasaki Linguistic Circle] ed. (1981-2002) Eigo jisho hikaku to bunseki [Comparison and Analysis

of English Dictionaries, originally published in the journal Lexicon]. Volumes 1 & 2 1981, 3 & 4 1989, 5 & 6

2002. Tokyo: Kenkyusha.

Jacoby, Michael (1990) Historische Lexikologie zum nordgermanischen Raum. Lexika also Kultur- und

Sprachdokumente zwischen Mittelalter und Neuzeit. Einflüsse von Toledo bis Paris, von London bis Berlin.

Wiesbaden: O. Harrassowitz.

James, Gregory (1991) Tamil Lexicography (Lexicographica. Series Maior 40). Tübingen: M. Niemeyer.

Jansen, S. and Polito, P. (2004) Tema e metafora in testi poetici di Leopardi, Montale e Magrelli. Saggi di lessicografia

letteraria (Strumenti di lessicografia letteraria italiana 23). Firenze: L.S. Olschki.

Jerkoviċ, Jovan ed. (1984) Leksikografija i leksikologija: Zbornik radova. Novi Sad: Matica srpska [10 papers by 10

authors].

JIANG, Chunfang (1990) Cong leishu dao baikequanshu [From Subject-based Reference Books to Encyclopedias].

Beijing: China Book Press.

JIANG, Zhiwen and WEN, Jun eds. (1999) Cidianxue yu shuangyu cidianxue yanjiu [Lexicography and Bilingual

Lexicographical Studies]. Shanghai: Shanghai Lexicographical Publishing House [37 papers by 34 authors].

JIN, Changzheng (1992) Huashuo baikequanshu [Talking about Encyclopedias]. Beijing: Olympic Press.

Kafker, Frank A. ed. (1981) Notable Encyclopedias of the 17th and 18th Century: Nine Predecessors of the

Encyclopédie. Oxford: Voltaire Foundation [8 chapters by 8 authors].

Kageura, Kyo (2002) The Dynamics of Terminology: A Descriptive Theory of Term Formation and Terminological

Growth (Terminology and Lexicography Research and Practice 5). Amsterdam: J. Benjamins.

Kammerer, Matthias (1995) Bildschirmorientiertes Abfassen von Wörterbuchartikeln. Dargestellt am Beispiel des

Frühneuhochdeutschen Wörterbuches (Lexicographica. Series Maior 68). Tübingen: M. Niemeyer.

Karpova, Olga M. and Korobejnikova, O.V. (2007) Slovari jazyka pisatelej i tsitat v anglijskoj leksikografij [Authors’

Dictionaries and Dictionaries of Quotations in English Lexicography]. Moscow: M. Izdatel’stvo MGOU.

Kay, Christian J. and Mackay, M. eds. (2005) Perspectives on the Older Scottish Tongue. A Celebration of DOST.

Edinburgh: Edinburgh University Press [… papers by … authors].

Kida, Junichiro ed. (1986) ‘Daikanwajiten’ wo yomu [Exploring the Great Kanji-Japanese Dictionary]. Tokyo:

Taishukanshoten [Essays by 13 authors].

Kilgarriff, Adam and Grefenstette, Gregory eds. (2003) Web as Corpus [thematic issue of Computational Linguistics

Vol. …]. …: … [Introduction and … papers by … authors].

Kirkness, Alan et al. eds. (1991) Studien zum Deutschen Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (2

volumes, Lexicographica. Series Maior 33-34). Tübingen: M. Niemeyer [16 papers by 18 authors].

Kordić, Snježana (2003) Wörter im Grenzbereich von Lexikon und Grammatik im Serbokroatischen (LINCOM Studies

in Slavic Linguistics 18). Muenchen: LINCOM Europa.

Kreuder, Hans-Dieter (2003) Metasprachliche Lexikographie. Untersuchungen zur Kodifizierung der linguistischen

Terminologie (Lexicographica. Series Maior 114). Tübingen. M. Niemeyer.

Kunihiro, T. (1997) Risou no kokugo jiten [The Ideal Japanese Dictionary]. Tokyo: Taishukan.

Lara, Luis F. et al. eds. (1979) Investigaciones lingüísticas en lexicografía (Jornadas 89). Mexico: El Colegio del

México [4 papers by 4 authors].

Leech, Geoffrey et al. (2001) Word Frequencies in Written and Spoken English: Based on the British National Corpus.

London: Pearson Education.

Lehr, Andrea ed. (2003) Lexikographie der Kultur- und Gesellschaftswissenschaften [thematic issue of Lexicographica.

International Annual for Lexicography 18/2002]. Tübingen. M. Niemeyer [Introduction and 6 papers by 7

authors].

Lehrer, Adrienne and Kittay, E.F. eds. (1992) Frames, Fields and Contrasts. New Essays in Semantic and Lexical

Organization. Hillsdale NJ: L. Erlbaum [… papers by … authors].

Lemmens, Marcel and Wekker, Herman (1986) Grammar in English Learners' Dictionaries (Lexicographica Series

Maior 16). Tübingen: M. Niemeyer.

Lew, Robert (2004) Which Dictionary for Whom? Receptive Use of Bilingual, Monolingual and Semi-Bilingual

Dictionaries by Polish Learners of English. Poznań: Motivex.

Lindemann, Margarete (1994) Die französischen Wörterbücher von den Anfängen bis 1600. Entstehung und

typologische Beschreibung (Lexicographica. Series Maior 54). Tübingen: M. Niemeyer.

Lobenstein-Reichmann, Anja (1998) Freiheit bei Martin Luther. Lexikographische Textanalyse als Methode

historischer Semantik (Studia Linguistica Germanica 46). Berlin & New York: W. de Gruyter.

Ludwig, Klaus-Dieter (1991) Markierungen im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch des Deutschen. Ein Beitrag zur

Metalexikographie (Lexicographica. Series Maior 38). Tübingen: M. Niemeyer.

Machida, Toshiaki (1981) Sandai no jisho: kaiteiban [Dictionaries for three Generations]. Tokyo: Sanseido [revised

edn].

Malmgren, Sven-Göran (1994) Svensk lexikologi. Ord, ordbildning, ordböcker och orddatabaser [Swedish Lexicology.

The Word, Word-formation, Dictionaries and Lexical Databases]. Lund: Studentlitteratur.

McArthur, Tom (1998) Living Words. [21 Selected Papers on] Language, Lexicography and the Knowledge

Revolution. Exeter: University of Exeter Press.

McDermott, Anne and Moon, Rosamund eds. (2005) Johnson in Context [on the 250th anniversary of Johnson’s

Dictionary; thematic issue Vol. 18, No. 2 of the International Journal of Lexicography]. Oxford: Oxford

University Press [Introduction and 7 papers by 8 authors].

McConchie, Roderick W. (1997) Lexicography and Physicke. The Record of Sixteenth-Century English Medical

Terminology. Oxford: Clarendon Press.

McMorris, Jenny (2003) Warden of English: The Life of H.W. Fowler. Oxford: Oxford University Press.

Melka, F. and Augusto, M.C. eds. (2002) De la lexicologie à la lexicographie/From Lexicology to Lexicography.

Utrecht: University of Utrecht [… papers by … authors].

Micklethwait, David (2000) Noah Webster and the American Dictionary. Jefferson NC: McFarland.

Miller, George A. ed. (1990) WordNet: An On-line Lexical Database [thematic issue of International Journal of

Lexicography Vol. 3 No. 4]. Oxford: University Press [Introduction and 4 papers by 5 authors].

Minamide, Kosei (1998) Eigo no jisho to jishogaku [English Dictionaries and Lexicography]. Tokyo: Taishukan.

Moon, Rosamund (1998) Fixed Expressions and Idioms in English. A Corpus-based Approach. Oxford: Clarendon

Press.

Mormile, Mario (1993) Storia dei dizionari bilingui Italo-Francesi. La lessicografia Italo-Francese dalla origini al

1900 con un repertorio bibliografico cronologico di tutte le opere lessicografiche Italiano-Francese e Francese-

Italiano pubblicate. Fasano: …

Morton, Herbert C. (1994) The Story of Webster's Third. Philip Gove's Controversial Dictionary and Its Critics.

Cambridge: University Press.

Motoyoshi, Tadashi (2006) Jisho to America: Eigo-jiten no 200 nen [Dictionaries and America: Its 200-Year History of

English Lexicography]. Tokyo: Nanundo.

Mugglestone, Lynda ed. (2000) Lexicography and the ‘OED’. Pioneers in the Untrodden Forest. Oxford: Oxford

University Press [12 chapters by 12 authors].

Müller, Peter O. (2001) Deutsche Lexikographie des 16. Jahrhunderts. Konzeptionen und Funktionen frühneuzeit-licher

Wörterbücher (Texte und Textgeschichte 49). Tübingen: M. Niemeyer.

Murray, K.M. Elisabeth (1977) Caught in the Web of Words. James A.H. Murray and the Oxford English Dictionary.

New Haven CT: Yale University Press [paperback edn 2001].

Nagashima, Daisuke (1970) Ranwa eiwa jisho hattatsushi [Historical Development of Dutch-Japanese and English-

Japanese Dictionaries]. Tokyo: Yumani Shobo [reprinted, with corrections, 1996].

Neubauer, Fritz (1980) Die Struktur der Explikationen in deutschen einsprachigen Wörterbüchern: Eine vergleichende

lexiko-semantische Aanalyse (Papiere zur Textlinguistik 27). Hamburg: H. Buske.

O’Connor, Desmond (1990) A History of Italian and English Bilingual Dictionaries (Bibliotheca dell’Archivum

Romanicum, Serie II.4). Firenze: Olschki.

Olschansky, Heike (1996) Volksetymologie (Reihe Germanistische Linguistik 175). Tübingen: M. Niemeyer.

Ooi, Vincent B.Y. ed. (2001) Evolving Identities: The English Language in Singapore and Malaysia. Singapore: Times

Academic Press [12 papers by 13 authors, 3 on lexicographic topics].

Osselton, Noel E. (1958) Branded Words in English Dictionaries before Johnson. Groningen: J.B. Wolters.

---------------------- (1995) Chosen Words. [16 Selected Papers on] Past and Present Problems for Dictionary Makers.

Exeter: University of Exeter Press.

Pamies Bertrán, Antonio and Luque Durán, Juan de Dios eds. (2000) Trabajos de lexicografía y fraseología

contrastivas (Serie Collectae). Granada: Método Ediciones/Granada Lingvistica [21 papers by 23 authors].

Partridge, Eric (1963) The Gentle Art of Lexicography as Pursued and Experienced by an Addict. London: A. Deutsch.

Pedrazzini, S. (1994) Phrase Manager. A System for Phrasal and Idiomatic Dictionaries (Informatik und Sprache 3).

Hildesheim: Olms.

Peeters, Bert ed. (2000) The Lexicon-Encyclopedia Interface (Current Research in the Semantics/Pragmatics Interface

5). Amsterdam: Elsevier [Introduction and 14 papers by 19 authors].

Pruvost, Jean (2000) Dictionnaires et nouvelles technologies (Écritures électroniques 1). Paris: Presses Universitaires

de France.

----------------- ed. (2002) Les dictionnaires de langue française: tradition et innovation [thematic issue of International

Journal of Lexicography Vol. 15, No. 1]. Oxford: Oxford University Press [6 papers by 6 authors].

Quirk, Randolph (1995) Grammatical and Lexical Variance in English. Harlow: Longman.

Ramson, Bill (2002) Lexical Images. The Story of the Australian National Dictionary. Oxford: Oxford University Press.

Ravin, Yael and Leacock, Claudia eds. (2000) Polysemy. Theoretical and Computational Approaches. Oxford: Oxford

University Press [Introduction and 10 papers by 16 authors, 3 on lexicographic topics].

Read, Allen Walker (2001) America: Naming the Country and Its People [26 Essays]. Lewiston NY: E. Mellen Press.

------------------------ (2002) Milestones in the History of English in America [20 Essays ed. by Richard W. Bailey]

(Publications of the American Dialect Society 86). Durham NC: Duke University Press.

Reddick, Alan (1990) The Making of Johnson's Dictionary, 1746-1773 (Cambridge Studies in Publishing and Printing

History). Cambridge: University Press.

Reiner, Erica (2002) An Adventure of Great Dimensions: The Launching of the Chicago Assyrian Dictionary.

Philadelphia PA: American Philosphical Society.

Rey, Alain ed. (1987) Le dictionnaire culturel [thematic issue of Lexicographica International Annual Vol. 3/1987].

Tübingen: M. Niemeyer [Introduction and 5 papers by 6 authors].

Rey-Debove, Josette ed. (1970) La lexicographie (Langages 19). Paris: Larousse [7 papers by 7 authors].

-------------------------- (1971) Étude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains (Approaches to

Semiotics 13). The Hague: Mouton.

Roelcke, Thorsten ed. (1995) Autorenlexikographie/Author's Lexicography/Lexicographie d'auteurs [thematic issue of

Lexicographica. International Annual Vol. 10/1994]. Tübingen: M. Niemeyer [Introduction and 5 papers by 5

authors].

----------------------- ed. (2002) Homonymie und Polysemie/Homonymy and Polysemy [thematic issue of Lexicographica.

International Annual Vol. 17/2001]. Tübingen: M. Niemeyer [Introduction and 8 papers by 8 authors].

Rothenhöfer, Andreas (2004) Struktur und Funktion im einsprachigen Lernerwörterbuch. Das de Gruyter Wörterbuch

Deutsch als Fremdsprache und Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache im Vergleich

(Germanistische Linguistik 177). Hildesheim: G. Olms

Schaeder, Burkhard and Bergenholtz, Henning eds. (1994) Fachlexikographie. Fachwissen und seine Repräsentation in

Wörterbüchern. Tübingen: G. Narr [… papers by … authors].

Schäfer, Jürgen (1980) Documentation in the O.E.D.: Shakespeare and Nashe as Test Cases. Oxford: Clarendon Press.

-------------------- (1989) Early Modern English Lexicography [2 volumes]. Oxford: Clarendon Press.

Schmidt, Hartmut (1986) Wörterbuchprobleme. Untersuchungen zu konzeptuellen Fragen der historischen Lexikographie

(Reihe Germanistische Linguistik 65). Tübingen: M. Niemeyer.

Schneider, Franz (1998) Studien zur kontextuellen Fachlexikographie. Das deutsch-französische Wörterbuch der

Rechnungslegung (Lexicographica. Series Maior 83). Tübingen: M. Niemeyer.

Shimoaka, Takashi (2003) English Pronunciation and Transcription. …: Ibaraki Press.

Sinclair, John M. ed. (1987) Looking Up. An Account of the COBUILD Project in Lexical Computing.

London/Glasgow: Collins [10 chapters by 8 authors].

----------------------- (1991) Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press.

Sinclair, John M., Jones, Susan and Daley, Robert (2004) English Collocation Studies: The OSTI Report. London &

New York: Continuum.

Sledd, James H. and Kolb, Gwin J. (1955) Dr. Johnson’s Dictionary: Essays in the Biography of a Book [5 essays by

the two authors]. Chicago IL: University of Chicago Press.

-------------------- and Ebbitt, Wilma R. eds. (1962) Dictionaries and THAT Dictionary: A Casebook on the Aims of

Lexicographers and the Targets of Reviewers. Chicago IL: Scott-Foresman [Reprints of extracts from 7

authors/dictionaries and 62 reviews].

Sobkowiak, Włodimierz (1999) Pronunciation in EFL Machine-Readable Dictionaries. Poznań: Motivex.

Sobkowiak, Włodimierz (2006) Phonetics of EFL Dictionary Definitions. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Soler i Bou, J. (2006) Definició lexicográfica i estructura del diccionari. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Sparck Jones, Karen (1986) Synonymy and Semantic Classification. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Standop, Ewald (1985) Englische Wörterbücher unter der Lupe (Lexicographica. Series Maior 12). Tübingen: M.

Niemeyer.

Starnes, DeWitt T. (1954) Renaissance Dictionaries: English-Latin and Latin-English. Austin TX: University of Texas

Press.

----------------------- (1963) Robert Estienne’s Influence on Lexicography. Austin TX: University of Texas Press.

Steele, James ed. (1990) Meaning-Text Theory: Linguistics, Lexicography, and Implications. Ottawa etc.: University of

Ottawa Press [13 chapters by 9 authors].

Stein, Gabriele (1985) The English Dictionary before Cawdrey (Lexicographica. Series Maior 9). Tübingen: M.

Niemeyer.

-------------------- (1997) John Palsgrave as Renaissance Linguist. A Pioneer in Vernacular Language Description.

Oxford: Clarendon Press.

-------------------- (2002) Better Words. [11 Selected Papers on] Evaluating EFL Dictionaries. Exeter: University of

Exeter Press.

Stubbs, Michael (2002) Words and Phrases: Corpus Studies of Lexical Semantics. Oxford: Blackwell Publishing.

Svartvik, Jan ed. (1992) Directions in Corpus Linguistics. Berlin: Mouton/W. de Gruyter [… papers by … authors].

Tan, Melinda ed. (2002) Corpus Studies in Language Education. Bangkok: Assumption University IELE Press [11

papers by 11 authors].

Tickoo, Makhan L. ed. (1989) Learners’ Dictionaries. State of the Art (Anthology Series 23). Singapore: SEAMEO

Regional Language Centre [16 papers by 17 authors].

Townley, H.M. and Gee, R.D. (1980) Thesaurus-making. London: A. Deutsch.

Urdang, Laurence ed. (1988) Computer Applications in Lexicography [thematic issue of Lexicographica. International

Annual Vol. 4/1988]. Tübingen: M. Niemeyer [9 papers by 14 authors].

Van Male, T. (2005) Art Dico. A la découverte des lettres illustrées du dictionnaire. Paris: Editions Alternatives.

Verdelho, Telmo (1995) As origins da gramaticografia e da lexicografia Latino-Portuguesas. Aveiro: Instituto

Nacional de Investigação Cientifica.

Véronis, Jean ed. (2000) Parallel Text Processing: Alignment and Use of Translation Corpora (Text, Speech and

Language Technology 13). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers [Introduction and 18 papers by 35 authors].

Vilela, Mário (1983) Definição nos dicionários de português. Oporto?: Ediçoes ASA.

WANG, Li ed. (1985) Cishu yu yuyan [Dictionaries and the Chinese Language]. Wuhan: Hubei People’s Press [10

papers by 10 authors].

WANG, Yaonan (1990) Cidianxue yanjiu [24 Selected Papers in Lexicography]. Chengdu: Sichuan Lexicographical

Publishing House.

Wanner, Leo ed. (1996) Lexical Functions in Lexicography and Natural Language Processing (Studies in Language.

Companion Series 31). Amsterdam: J. Benjamins [… papers by … authors].

Wells, Ronald A. (1973) Dictionaries and the Authoritarian Tradition: A Study in English Usage and Lexicography.

The Hague: Mouton.

Wiegand, Herbert E. (1997) Wörterbuchforschung. Untersuchungen zur Wörterbuchbenutzung, zur Theorie,

Geschichte, Kritik und Automatisierung der Lexikographie. Berlin: W. de Gruyter [1st of 2 volumes].

----------------------------- ed. (1979-86) Studien zur neuhochdeutschen Lexikographie Vols. I to VI [7 thematic issues of

Germanistische Linguistik]. Hildesheim: G. Olms [47? papers by 55? authors].

----------------------------- ed. (1985) Monolingual and Bilingual Lexicography of [sic] German Language [thematic

issue of Lexicographica. International Annual Vol. 1 '85]. Tübingen: M. Niemeyer.

----------------------------- ed. (1989) Wörterbücher in der Diskussion [I] (Lexicographica. Series Maior 27). Tübingen:

M. Niemeyer [10 papers by 10 authors].

----------------------------- ed. (1991) Dictionaries and Their Parts as Texts [thematic issue of Lexicographica.

International Annual Vol. 6/1990]. Tübingen: M. Niemeyer [3 papers by 3 authors].

------------------------------ ed. (1993-2002) Studien zur zweisprachigen Lexikographie mit Deutsch [8 thematic issues of

Germanistische Linguistik]. Hildesheim: G. Olms [… papers by … authors].

------------------------------ ed. (1994) Wörterbuchkritik/Dictionary Criticism [thematic issue of Lexicographica.

International Annual Vol. 9/1993]. Tübingen: M. Niemeyer [7 papers by 8 authors].

------------------------------ ed. (1995) Fachlexikographie. Lexicographie spécialisée. Lexicography for Special Purposes

[thematic issue of Lexicographica. International Annual Vol. 11/1995]. Tübingen: M. Niemeyer [Introduction

and 5 papers by 6 authors].

----------------------------- ed. (1989) Wörterbücher in der Diskussion II (Lexicographica. Series Maior 70). Tübingen: M.

Niemeyer [9 papers by 10 authors].

----------------------------- ed. (1998a) Wörterbücher in der Diskussion III (Lexicographica. Series Maior 84). Tübingen:

M. Niemeyer [12 papers by 14 authors].

------------------------------ ed. (1998b) Perspektiven der pädagogischen Lexikographie des Deutschen [I].

Untersuchungen anhand von ‘Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache’ (Lexicographica.

Series Maior 86). Tübingen: M. Niemeyer [Introduction, 19 papers and a select bibliography by 22 authors].

------------------------------ (1999a) Semantics and Lexicography. Selected Studies (1976-1996) ed. by Antje Immken

[translator] and Werner Wolski (Lexicographica. Series Maior 97). Tübingen: M. Niemeyer [Introduction, 9

papers and epilogue].

----------------------------- ed. (1999b) (a) Mediostructures in Printed Dictionaries and (b) Special Purpose Dictionaries

of Linguistics [thematic issue of Lexicographica. International Annual Vol. 15/1999]. Tübingen: M. Niemeyer

[2 Introductions and 7 papers by 7 authors].

----------------------------- ed. (2000) Wörterbücher in der Diskussion IV (Lexicographica. Series Maior 100). Tübingen:

M. Niemeyer [10 papers by 10 authors].

----------------------------- ed. (2002) Perspektiven der pädagogischen Lexikographie des Deutschen II. Untersuchungen

anhand des ‘de Gruyter Wörterbuchs Deutsch als Fremdsprache’ (Lexicographica. Series Maior 110).

Tübingen: M. Niemeyer [Introduction, 30 papers and abstracts by 30 authors].

----------------------------- ed. (2003) Untersuchungen zur kommerziellen Lexikographie der deutschen Gegenwartssprache

I (Lexicographica. Series Maior 113). Tübingen: M. Niemeyer [29 papers by 31 authors].

----------------------------- ed. (2004a) Phraseme in der ein- und zweisprachigen Lexikographie/Idioms in Mono- and

Bilingual Lexicography [thematic issue of Lexicographica. International Annual for Lexicography 19/2003].

Tübingen. M. Niemeyer [Introduction and 7 papers by 8 authors].

------------------------------ ed. (2004b) Studien zur zweisprachigen Lexikographie mit Deutsch IX [thematic issue of

Germanistische Linguistik 178]. Hildesheim: G. Olms [6 papers by 8 authors].

Wierzbicka, Anna (1985) Lexicography and Conceptual Analysis. Ann Arbor MI: Karoma.

------------------------ (1997) Understanding Cultures through Their Key Words: English, Russian, Polish, German and

Japanese. Oxford: Oxford University Press.

Wilks, Yorick A. et al. (1996) Electric Words: Dictionaries, Computers and Meanings. Cambridge MA: The MIT Press

[14 chapters by 3 authors].

Williams, Geoffrey ed. (2005) La linguistique de corpus. Rennes: Presses Universitaires de Rennes [… papers by …

authors].

Willinsky, John (1994) Empire of Words. The Reign of the OED. Princeton: University Press.

Winchester, Simon (1998) The Surgeon of Crowthorne. A Tale of Murder, Madness and the ‘Oxford English

Dictionary’. London: Viking/Penguin Books.

------------------------ (2003) The Meaning of Everything. The Story of the ‘Oxford English Dictionary’. Oxford: Oxford

University Press.

Wolski, Werner ed. (1982) Aspekte der sowjetrussischen Lexikographie. Übersetzungen, Abstracts, bibliographische

Angaben (Reihe Germanistische Linguistik 43). Tübingen: M. Niemeyer [Reprints of 12 papers and 20 abstracts

by 30 authors].

Wooldridge, T. Russon and Lancashire, Ian eds. (1995) Informatique et dictionnaires anciens [Les bases de

dictionnaires anciens. Early Dictionary Databases] (Centre National de la Recherche Scientifique. Publications

de l’Institut National de la Langue Française. Dictionnairique et lexicographie 3). Paris: Didier Érudition.

Wotjak, Gerd ed. (1992) Estudios de lexicología y metalexicografía del español actual (Lexicographica Series Maior

47). Tübingen: M. Niemeyer [13 papers by 15 authors].

XU, Zuyou et al. eds. (1992) Cishu bianzuan jingyan huicui [The Experience of Compiling Dictionaries]. Shanghai:

Shanghai Lexicographical Publishing House [35 papers by 35 authors].

Yamagishi, Katsuei (1997) Eigo kyoiku to jisho [English Language Education and Dictionaries]. Tokyo: Sanseido.

------------------------ (2001) Gakushu waei jiten hensanron to sono jissen [Theory and Practice of Compiling Japanese-

English Dictionaries for Japanese Learners]. Tokyo: Kobianshobo.

YANG, Zuxi and XU, Qingkai (1991) Zhuanke cidianxue [Specialized Lexicography]. Chengdu: Sichuan

Lexicographical Publishing House.

Zgusta, Ladislav ed. (1985) Probleme des Wörterbuchs (Wege der Forschung 612). Darmstadt: Wissenschaftliche

Buchgesellschaft [Reprints of 16 texts by 17 authors].

--------------------- ed. (1986) Problems of the Bilingual Dictionary [thematic issue of Lexicographica. International

Annual Vol. 2/1986]. Tübingen: M. Niemeyer [11 papers by 12 authors].

--------------------- ed. (1992) History of Languages and Lexicography [thematic issue of Lexicographica. International

Annual Vol. 7/1991]. Tübingen: M. Niemeyer [Introduction and 6 papers by 6 authors].

ZHOU, Feng (2001) Cishuxue tansuo [Exploring Chinese Lexicography]. Wuhan: Hubei People’s Press.

Zock, Michael and Carroll, J. eds. (2003?) Les dictionnaires électroniques: pour les personnes, les machines ou pour

les deux? [thematic issue 44:2 of TAL? Vol. 44:2]. …: … [… papers by … authors].

Zöfgen, Ekkehard ed. (1994) Wörterbücher und ihre Benutzer [thematic issue of Fremdsprachen Lehren und Lernen

Vol. 23]. Tübingen: G. Narr [Introduction and 12 papers by 15 authors].

7 Periodicals: Tạp chí

Al-Lisan Al-Arabi [The Arabic Tongue. Biennial Journal for Lexicography,Terminology and Translation], Rabat:

ALECSO Bureau of Arabisation (from …) Tiếng A-rập (A-rập)

Babel, Amsterdam: J. Benjamins (from 1955) Tháp Babel

Cahiers de Lexicologie, Paris-Besançon: Didier (from 1959) Tập san từ vựng học (Pháp)

Cidian Yanjiu Congkan [Dictionary Research Collection] Changdu, Sichuan: Sichuan Dictionary Publishing House

(from 1980) Từ điển nghiên cứu tùng san (Hán)

Cishu Yanjiu [Lexicographical Studies], Shanghai: Shanghai Cishu Chubanshe/Lexicographical Publishing House

(from 1979) Từ thư nghiên cứu (Hán)

Dictionaries. Journal of the DSNA, Madison WI: D.S.N.A. (from 1979)

Fachsprachen/International Journal of Languages for Special Purposes, Vienna: W. Braumüller (from 1979)

International Journal of Corpus Linguistics, Amsterdam: J. Benjamins (from 1996)

International Journal of Lexicography, Oxford: Oxford University Press (from 1988; inc. EURALEX Newsletter)

Journal of KOREALEX, Seoul: … (from 2003)

Leksikografski Pregled [Lexicographical Review], Sofia: Bulgarsko Leksikografsko Druzhestvo & Bulgarian Language

Institute of Academy of Sciences (from 1999)

Lexicographica. International Annual for Lexicography, Tübingen: M. Niemeyer (from 1985)

Lexicology. International Journal on the Structure of Vocabulary, Berlin: W. de Gruyter (from 1995 to 1998)

Lexicon, Tokyo; I.L.C./Kenkyusha (from 1972)

LexicoNordica, Oslo: N.F.L. [et al.] (from 1994)

Lexikos, Stellenbosch: Buro van die W.A.T. (from 1991)

Lexique. Revue. Lille: SILEX (from 1982)

Names. A Journal of Onomastics. New York: American Name Society (from 1952)

Onoma, Louvain: I.C.O.S./Ed. Peeters (from 1950)

Reference Reviews, Bradford: M.C.B. University Press (from 1987)

Revista de Lexicografía, A Coruña: Universidade da Coruña (from 1994)

Studi di lessicografia italiana, Florence: Accademia della Crusca (from 1979)

Terminology. International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication, Amsterdam: J.Benjamins (from 1994)