Những từ dịch sai chết người
Trở về trang chủ

- soupe chinoise = xúp Trung Quốc ???!!! ; thật ra là PHỞ (9.57pm 9-04-2002 VTV2)
- gấu đen Manchurian (Thanh Niên 8/1/2006, cuối tr. 4) = gấu đen Mãn Châu
- một bữa sáng vừa ý phải có carbohydrate, còn phải có đủ proteinfatty (Trí thức trẻ số 71, 05/2001, tr.70, cột 2, dòng 10-11) = sao không nói là phải có đủ các chất bột, đạm và béo