Ngọng
Trở về trang chủ

Tờ báo của những tờ báo mà cũng NGỌNG !!!
"đóng chặt lắp bình xăng ..." (Chuyên san Nhà báo và Công luận, tháng 8-2001, trang 27, cột 1, dưới, dòng 13 từ dưới lên)